Terug naar boven

Over dit verslag

In dit jaarverslag legt de raad van bestuur van APG Groep NV verantwoording af over de financiële en niet-financiële prestaties over het boekjaar 2021 dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het jaarverslag is opgesteld volgens de Nederlandse jaarverslaggevingsregels. De raad van bestuur legt verantwoording af over de kernactiviteiten die APG uitvoert, zowel in Nederland als via zijn buitenlandse dochterondernemingen. APG houdt zijn kantoren in Heerlen en Amsterdam en heeft nevenvestigingen in New York en Hong Kong en satellietvestigingen in Brussel, Shanghai en Beijing.

Duurzame langetermijnwaardecreatie 

APG doet geïntegreerd verslag over zijn visie op langetermijnwaardecreatie en de strategie en plannen die daarbij passen. In het waardecreatiemodel laten we zien hoe onze kernactiviteiten waarde creëren voor onze stakeholders; klanten, medewerkers en aandeelhouders en voor de maatschappij. 
De basis voor onze waardecreatie ligt vast in onze missie: ‘Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst’. Onze kernwaarden geven aan dat APG gaat over pensioen, over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen, een goed inkomen hebben voor nu, straks en later.

Wat we nodig hebben om waarde te creëren begint bij de werkzaamheden die we voor onze klanten – de pensioenfondsen waarvoor we werken – uitvoeren. Onze klanten hebben ons hun pensioenadministratie en -communicatie toevertrouwd en wij beheren hun vermogen. Als afgeleide hiervan geven we advies en helpen we deelnemers financieel fitter worden. Een belangrijke bron van inzet zijn onze gespecialiseerde medewerkers en onze hoge mate van innovatie en informatietechnologie. Hierdoor dragen wij met geavanceerde automatisering in belangrijke mate bij aan de waardecreatie. Voor ons als kennisbedrijf zijn onze netwerken en samenwerkingsverbanden uiterst belangrijk. Als belangrijke maatschappelijke organisatie geldt dat ook voor een gezonde en solide financiële basis. Wij zien onze inzet op het gebied van duurzaamheid als uitermate belangrijk en relevant.

Dit jaarverslag is gebaseerd op de richtlijnen van de Value Reporting Foundation en het Global Reporting Initiative (GRI). Het raamwerk van het International Integrated Reporting Council is volledig geïmplementeerd. De belangrijkste indicatoren om onze toegevoegde waarde te meten en hierop te sturen zijn vermeld in het hoofdstuk De Wereld van APG. De GRI content index, de overige duurzaamheidsinformatie en de overige personele informatie zijn in de bijlagen opgenomen.

APG geeft een Verslag Verantwoord Beleggen uit waarin het beleggingsbeleid van onze klanten en de verduurzaming van onze beleggingsportefeuille verder worden toegelicht. Onze vorderingen op het gebied van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen worden hierin eveneens toegelicht.

Disclaimer

Dit jaarverslag bevat visies of andere uitingen van toekomstige prestaties en resultaten die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames met betrekking tot ontwikkelingen en andere factoren die van invloed zijn op APG. Toekomstige prestaties en resultaten kunnen materieel afwijken. Dit voorbehoud is onverkort van toepassing op alle in dit verslag opgenomen toekomstgerichte mededelingen.

Lees hier het hele jaarverslag