Terug naar boven

Overige duurzaamheidsinformatie

Werken aan een aantoonbaar klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij verminderen onze milieubelasting door besparingen op ons energieverbruik, minder zakelijke verkeersbewegingen te maken en ons afval te hergebruiken. Vervolgens zetten we in op het gebruik van hernieuwbare bronnen. Als sluitpost compenseren we onvermijdbare uitstoot. In 2020 zijn beleid en bijbehorende maatregelen opgesteld waarmee de uitstoot die we nog moeten compenseren in 2030 te verwaarlozen is.

CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering

We meten de CO2-voetafdruk van energieverbruik, mobiliteit, gelekte koudemiddelen en afval. In 2021 stootte APG bruto 7.218 ton CO2 uit (8.173 ton in 2020). Dat is 2,4 kg per fte (2,8 kg per fte in 2020). Door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen is onze netto CO2-uitstoot minder. De netto CO2-uitstoot van APG in scope 1 en 2 wordt vervolgens gecompenseerd met de inkoop van Gold Standard-certificaten.

Conform het ‘Green House Gas Protocol’ (GHG Protocol) wordt de CO2-voetafdruk uitgedrukt in verschillende ‘Scope’-categorieën. Scope 1-emissies zijn directe emissies van eigen bronnen of bronnen waarover APG zeggenschap heeft. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies bij de opwekking van ingekochte energie. Conform het handboek van de CO2-prestatieladder zijn zakelijke reizen met privé auto's en zakelijke vliegreizen ook meegenomen in de scope 2 emissieberekening. Scope 3-emissies zijn alle relevante indirecte emissies (niet opgenomen in scope 2) die voorkomen in de waardeketen van APG. Het betreft bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van onze medewerkers.

Bruto CO2-uitstoot in ton   2021 2020
Scope 1 aardgas 1.143 814
  koudemiddelen 0 01
  brandstoffen - leaseauto’s 1.008 1.2341,2
Scope 2 elektriciteit 43524 4.4361
  stadswarmte 34 33
  vliegreizen 66 407
  autobrandstoffen - zakelijke kilometers 81 852
  openbaar vervoer - zakelijke kilometers 1 482
Scope 3 afval 368 1114
  autobrandstoffen - woon-werkverkeer 153 9702
  openbaar vervoer - woon-werkverkeer 9 181,2
  afvalwater 03,4 134
  water 33,4 44
Totaal   7.218 8.173
1 exclusief New York
2 exclusief Hong Kong
3 exclusief Basisweg 30
4 exclusief Basisweg 10
Netto CO2-uitstoot in ton   2021 2020
Scope 1 aardgas 1.143 814
  koudemiddelen 0 01
  brandstoffen - leaseauto’s 1.008 1.2341,2
Scope 2 elektriciteit 228 801
  stadswarmte 34 33
  vliegreizen 66 407
  autobrandstoffen - zakelijke kilometers 81 851
  openbaar vervoer - zakelijke kilometers 1 482
Scope 3 afval 368 1111
  autobrandstoffen - woon-werkverkeer 153 9702
  openbaar vervoer - woon-werkverkeer 9 181,2
  afvalwater 03,4 131
  water 33,4 41
Totaal   3.094 3.817
1 exclusief New York
2 exclusief Hong Kong
3 exclusief Basisweg 30
4 exclusief Basisweg 10

APG brengt de CO2-voetafdruk van de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity in kaart. We rapporteren dit jaarlijks in het Verslag Verantwoord beleggen volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en de methodologieën van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) voor bedrijfsbeleggingen en Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voor vastgoedbeleggingen.

Sinds 18 maart 2020 zijn bijna alle Nederlandse medewerkers door coronamaatregelen thuis gaan werken. Deze maatregelen hebben het volgende effect op de CO2-uitstoot van APG:

  • Deze daling van onze CO2-uitstooot is voor het grootste deel veroorzaakt door de afname in uitstoot als gevolg van veel minder mobiliteit.
  • Energieverbruik laat daarentegen geen enorme daling zien, omdat de gebouwen nog verwarmd/gekoeld worden voor de aanwezige collega’s. Het betreft ongeveer 100 collega’s die voortdurend aanwezig zijn geweest, redelijk verspreid over de gebouwen.

Deze factoren leiden tot een relatieve stijging van de uitstoot van energie (gas en elektriciteit) binnen de totale uitstoot.

Grondslagen CO2-uitstoot

Voor de grondslag voor de meeste conversiefactoren gebruikt APG de 'Lijst emissiefactoren' die wordt gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl. APG maakt in Nederland gebruik van groene stroom ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. De herkomst en de bron van deze geleverde groene stroom is Europese wind en wordt gegarandeerd met Garanties van Oorsprong (GvO’s). In de berekening van netto scope 2 CO2-emissies wordt hieraan een emissiefactor van nul toegekend. Het woon-werkverkeer is een schatting en wordt gebaseerd op de woon-werkvergoeding. Hierbij is aangenomen dat medewerkers met een woonwerkvergoeding die meer dan tien kilometer van kantoor wonen, met de auto komen. Omdat de woon-werkvergoeding is blijven doorlopen gedurende de thuiswerkperiode die op 18 maart 2020 is ingegaan, zou dit een vertekend beeld over de uitstoot geven. Daarom is basis van aanwezigheidsregistraties aangenomen dat het woon-werkverkeer vanaf het tweede kwartaal met 97,5 procent is gedaald.

De CO2-emissies zijn bepaald voor APG Groep. 

Energieverbruik huisvesting

Om inzicht te krijgen in de intensiteit van energie en broeikasgassen (GHG) wordt gebruik gemaakt van de methodiek van Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Hierbij worden gebruikte energie en, in het geval van GHG ook, gelekte koudemiddelen gedeeld door het gehuurd vloeroppervlakte. We willen dat onze huisvesting onder het 1,5-gradenpad van Parijs blijft en streven ernaar de 2050-doelstelling eerder te behalen.

In 2021 hebben we geconstateerd dat de GHG-intensiteit voor onze Nederlandse kantoren niet juist was berekend voor 2020 en 2019, doordat geen rekening was gehouden met het feit dat de voor onze Nederlandse kantoren groene stroom wordt ingekocht. Dit wordt gegarandeerd met Garanties van Oorsprong voor Europese wind.

Energie intensiteit in kWh/m2/jaar   2019 2020 2021 2021 doelstelling 1,5-gradenpad 2050 doelstelling 1,5-gradenpad
Nederland Heerlen 258 217 248 220,8  13,3
  Symphony 95 67 74 220,8  13,3
  Basisweg 30 261 203 205 220,8  13,3
VS New York - - - 275,7  12,1
China Hong Kong 102 120 140 278,3  5,1
GHG-intensiteit in kgCO2e/m2/jaar   2019 2020 2021 2021 doelstelling 1,5-gradenpad 2050 doelstelling 1,5-gradenpad
Nederland Heerlen 12 11 16 97,9  2,7
  Symphony 4 3 5 97,9  2,7
  Basisweg 30 31 27 28 97,9  2,7
VS New York - - - 73,7  2,8
China Hong Kong 56 66 78 224,6  3

Gescheiden afval

APG wil het restafval reduceren tot maximaal 10 procent in 2022 en tot nagenoeg 0 procent in 2030. In 2021 was het restafval 18 procent van het totale afval (42 procent in 2020). Dat is 9,3 kg restafval per fte (7,8 kg restafval per fte in 2020). De stijging in 2021 ten opzichte van 2020 is grotendeels veroorzaakt door het opruimen van de oude kantoren in Amsterdam. Het overgrote deel van het afval dat hieruit is voortgekomen, is gescheiden afgevoerd. 

Afval in kg 2021 20201
Papier en karton 51.087 9.943
Overig gescheiden afval 79.699 22.105
Restafval 28.181 22.919
1 exclusief New York

Lees hier het hele jaarverslag