Terug naar boven

GRI Index inclusief UN Global Compact verwijzingen

In de GRI Index laten we zien hoe we invulling geven aan de tien principes van het UN Global Compact. Met het toevoegen van de vier door ons omarmde UN ontwikkelingsdoelen – geen armoede, ongelijkheid verminderen, klimaatactie en partnerschappen – benadrukken we hoe onze missie en doelstellingen door een integrale aanpak leiden tot de gewenste waardecreatie. 

INDICATOR BESCHRIJVING VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING
ALGEMENE INFORMATIE
Organisatieprofiel
GRI 102-01 Naam van de organisatie APG Groep N.V.
GRI 102-02 Voornaamste activiteiten, merken, producten en/of diensten Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving
GRI 102-03 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving
GRI 102-04 Het aantal landen waar de organisatie actief is Jaarverslag – Over dit verslag
GRI 102-05 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving Scope en reikwijdte
GRI 102-06 Afzetmarkten Jaarverslag – Wie we zijn en wat we doen
GRI 102-07 Omvang van de verslaggevende organisatie Jaarverslag – De wereld van APG (3 visuals: 1, 2, 3)
GRI 102-08 Samenstelling medewerkersbestand Jaarverslag – Overige personele informatie
GRI 102-09 Omschrijving van de keten van de organisatie Jaarverslag – Jaarrekening (kosten uitbesteed werk en andere externe kosten)
GRI 102-10 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Geen
GRI 102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie Jaarverslag – Risicomanagement
GRI 102-12 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven Jaarverslag – APG en de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties - Over dit verslag - Mensenrechtenbeleid APG
GRI 102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties APG is, hetzij als APG Groep, hetzij via de dochterbedrijven van APG, aangesloten bij uiteenlopende verenigingen en belangenorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn Dutch Fund and Asset Management Association, Global Real Estate Sustainability Benchmark, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, Eumedion, Climate Action 100+, Council of Institutional Investors en Investor Leadership Network.
Strategie
GR 102-14 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Jaarverslag – Voorwoord
GRI 102-15 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Jaarverslag – Onze wereld van nu en straks
Ethiek en integriteit
GRI 102-16 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode Jaarverslag – Corporate Governance
Governance
GRI 102-18 De bestuursstructuur van de organisatie Jaarverslag – Corporate Governance
Stakeholderbetrokkenheid
GRI 102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Jaarverslag – Wat vinden onze stakeholders belangrijk
GRI 102-41 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst Jaarverslag – Overige personele informatie
GRI 102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden cJaarverslag – Wat vinden onze stakeholders belangrijk
GRI 102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Jaarverslag – In contact met onze stakeholders
GRI 102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Wat vinden onze stakeholders belangrijk
Rapportage
GRI 102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Jaarverslag – Lijst van kapitaalbelangen
GRI 102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving
GRI 102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Jaarverslag – Materialiteitsanalyse
GRI 102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Over dit verslag
GRI 102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Jaarverslag – Over dit verslag - Jaarverslag – Overige duurzaamheidsinformatie
GRI 102-50 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft 2021
GRI 102-51 Datum van het meest recente vorige verslag 02-mrt-21
GRI 102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
GRI 102-53 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan communicatie@apg.nl en sustainability@apg.nl
GRI 102-54 De gekozen 'in overeenstemming met'- optie Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-richtlijnen (core optie) van het Global Reporting Initiative (GRI).
GRI 102-55 De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie Jaarverslag – GRI content index
GRI 102-56 Beleid met betrekking tot assurance Jaarverslag – Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant

INDICATOR BESCHRIJVING VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING
MATERIËLE ONDERWERPEN
Beheerste pensioenuitvoering
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Strategische pijlers
  2. Managementaanpak Jaarverslag - Het nieuwe pensioen
  3. Evaluatie van de managementaanpak Jaarverslag - Wat we hebben gedaan als pensioenuitvoerder
Verantwoord beleggen
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Strategische pijlers
  2. Managementaanpak Verslag Verantwoord beleggen
  3. Evaluatie van de managementaanpak Wat we hebben bereikt met ons vermogensbeheer
Eigen indicator Benchmark UN PRI Jaarverslag – Sustainable Development Goals
Eigen indicator Sustainable Development Investments Jaarverslag – Sustainable Development Goals
Hoogste Netto Rendement
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Onze ambities en strategie
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak Jaarverslag – Beheerd vermogen
Eigen indicator Extra behaald rendement ten opzichte van de markt Jaarverslag – De wereld van APG/Resultaten - Extra rendement
Het nieuwe pensioenstelsel
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Vertrouwen in pensioen
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Hoe we onze kennis en kunde hebben ingezet
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Reputatiescore Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers
Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Hoe we de pensioendeelnemers van dienst zijn geweest
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Deelnemers met inzicht in Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers
  pensioenvermogen  
Eigen indicator Deelnemers met inzicht in Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers
  inkomen voor later  
Digitale veiligheid en privacy
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Digitale veiligheid en privacy
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  

Lees hier het hele jaarverslag