Terug naar boven

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

In duizenden euro's 

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1)

De immateriële vaste activa hebben betrekking op aangekochte software. De goodwill heeft betrekking op de in 2021 verworven deelneming Prikkl BV.

  Goodwill Software Totaal 2021 Totaal 2020
         
Beginstand - 2.387 2.387 3.543
Effect herstructurering - - - 630
Investeringen 236 339 575 -
Desinvesteringen - - - -1.786
Afschrijvingen -22 -1.061 -1.083 2.387
Eindstand 214 1.665 1.879 2.387
         
Cumulatieve aanschafwaarde 236 11.736 11.972 11.397
Cumulatieve afschrijvingen en waarde        
verminderingen -22 -10.071 -10.093 -9.010
Boekwaarde 214 1.665 1.879 2.387
         
Afschrijvingspercentage 10% 20-25%    
 

Materiële vaste activa (2)

De materiële vaste activa hebben betrekking op inrichting en inventaris en ICT. 

Het verloop van deze post is als volgt.

  Inrichting en inventaris ICT Totaal 2021 Totaal 2020
         
Beginstand 8.035 8.605 16.640 824
Effect herstructurering - - - 14.929
Investeringen 22.864 4.179 27.043 7.275
Desinvesteringen -467 -54 -521 -
Afschrijvingen -1.267 -4.027 -5.294 -6.388
Waardeveranderingen - - -  
Eindstand 29.165 8.703 37.868 16.640
         
Cumulatieve aanschafwaarde 53.356 37.064 90.420 64.021
Cumulatieve afschrijvingen en waarde        
verminderingen -24.191 -28.361 -52.552 -47.381
Boekwaarde 29.165 8.703 37.868 16.640
         
Afschrijvingspercentage 10-20% 20-25%    
 

De investeringen in 2021 inzake inrichting en inventaris hebben voornamelijk betrekking op de verbouwingen in het nieuwe huurpand Edge West.  Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor verbouwingen in Heerlen.

Financiële vaste activa (3)

De post financiële vaste activa betreft deelnemingen, actieve belastinglatentie en uitgegeven lening. Het verloop van deze post is als volgt.

  Actieve belasting latentie Lening u/g Deelnemingen Totaal 2021 Totaal 2020
           
Beginstand 6.992 3.032 477.333 487.357 512.464
Effect herstructurering - - - - -10.022
Aankopen en verstrekkingen - - 33.544 33.544 30.261
Verkopen en aflossingen - -378 - -378 -1.463
Aandeel in het resultaat - - 84.832 84.832 53.790
Ontvangen dividend - - -101.494 -101.494 -95.867
Conversie lening - -220 220 - -
Bijzondere waardeverminderingen - - -1.432 -1.432 -
Herwaarderingen 199 - - 199 -
Mutatie belastinglatentie -771 - - -771 -
Overige mutaties - - 1.674 1.674 -1.806
Eindstand 6.420 2.434 494.677 503.531 487.357
 

In de eindstand is opgenomen een actieve belastinglatentie van 6,4 miljoen euro (2020: 7,0 miljoen euro) en een uitgegeven lening van 2,4 miljoen euro (2020: 3,0 miljoen euro). In 2021 verwierf APG Groep NV een deelneming in Prikkl BV van 244.000 euro, waarmee meer grip wordt nagestreefd op financiële fitheid van Nederlanders door toegankelijke en betaalbare coaching en advies. Voor deze deelneming geldt dat er geen sprake is van overheersende zeggenschap, maar invloed van betekenis en derhalve wordt deze deelneming gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Op basis van een analyse van de realiseerbare waarde, gebaseerd op de indirecte opbrengstwaarde, is een bijzondere waardevermindering toegepast op de deelnemingen. Daarnaast heeft er in 2021 een kapitaalstorting van 33,0 miljoen euro plaatsgevonden in de dochteronderneming APG DWS en Fondsenbedrijf. Daarnaast heeft een storting plaatsgevonden voor 0,3 miljoen euro in Campus Management & Development BV.

Vlottende activa

  31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen en overlopende activa (4)    
Vennootschapsbelasting 32.045 44.055
Vooruitbetaalde bedragen 26.117 23.537
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.574 81.921
Vorderingen op verbonden partijen 7.293 20.322
Vorderingen op kredietinstellingen - 5.282
Vorderingen u.h.v. derivaten 2.951 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.746 216
Overige vorderingen en overlopende activa 1.059 958
Debiteuren 247 84
Totaal 75.032 176.375
 

De vorderingen en overlopende activa hebben hoofdzakelijk betrekking op vorderingen op groepsmaatschappijen en vooruitbetaalde bedragen. In de kortlopende vorderingen heeft een bedrag van 3,4 miljoen euro een looptijd langer dan een jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt en er is geen rente ontvangen over de vorderingen.

  31-12-2021 31-12-2020
Liquide middelen (5)    
Banktegoeden in rekening courant 70.646 127.006
Deposito's 140.000 80.000
Totaal 210.646 207.006
 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen (6)

  31-12-2021 31-12-2020
     
Gestort en opgevraagd kapitaal 352.649 352.649
Agio 202.722 234.900
Wettelijke reserves 3.619 1.946
Overige reserves - -
Onverdeeld resultaat 77.843 41.822
Totaal Eigen vermogen 636.833 631.317
 


Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit het volgende overzicht:

  Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar
           
Beginstand 352.649 234.900 1.946 - 41.822
Mutaties uit hoofde van winstbestemming - - - 41.822 -41.822
Mutatie wettelijke reserves - - 1.673 - -
Afstempeling aandelen - - - - -
Kapitaalvermindering uitgekeerd aan aandeelhouders - - - - -
Uitgekeerd dividend - -32.178 - -41.822 -
Resultaat boekjaar - - - - 77.843
Overige mutaties - - - - -
Eindstand 352.649 202.722 3.619 - 77.843
 

Gestort en opgevraagd kapitaal
In 2020 heeft een vermindering van het geplaatst kapitaal plaatsgevonden, waarbij de nominale waarde is verlaagd van 1,00 euro per aandeel naar 0,50 euro per aandeel en is het gestort en opgevraagd kapitaal daarbij verminderd met 352,6 miljoen euro ten gunste van het agio. Het gestort en opgevraagd kapitaal betreft na verlaging van de nominale waarde het bij oprichting geplaatste kapitaal, bestaande uit 650.000.000 gewone aandelen van 0,50 euro nominaal en 55.297.170 gewone aandelen van 0,50 euro uitgegeven in 2011 bij de verwerving van de minderheidsbelangen in APG DWS en Fondsenbedrijf NV (voormalig APG Algemene Pensioen Groep NV) en Loyalis NV.

Agio
Als agio is in voorgaande jaren verwerkt het bij de oprichting betaalde agio alsmede agio als gevolg van kapitaalstortingen en onttrekkingen, inbreng van een dochter tegen reële waarde alsmede agio vanuit de omzetting van leningen van aandeelhouders in eigen vermogen in het kader van de herkapitalisatie van APG Groep.  

Wettelijke en overige reserves
In de wettelijke en overige reserves zijn rechtstreekse vermogensmutaties opgenomen die samenhangen met de ontwikkeling van de wettelijke reserve omrekenverschillen van 1,7 miljoen euro. De reserve omrekeningsverschillen bedraagt ultimo 2021 3,6 miljoen euro (2020: 1,9 miljoen euro) en is opgenomen met betrekking tot de buitenlandse deelnemingen.

Onverdeeld resultaat boekjaar
Hieronder is opgenomen het resultaat over het verslagjaar.

Agio, overige reserves en het onverdeeld resultaat boekjaar staan in beginsel ter vrije beschikking. De bepalingen van toezichthouders bij groepsmaatschappijen kunnen leiden tot een beperking in de uitkeerbaarheid van het eigen vermogen respectievelijk het eigen vermogen van APG Groep. Uit dien hoofde kan worden vereist dat het eigen vermogen van groepsmaatschappijen ten minste een bepaald niveau moet hebben. Bij de bepaling van het dividendpotentieel houdt APG Groep rekening met de bepalingen van toezichthouders.

Voorstel resultaatbestemming

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt conform het vastgestelde beleid voorgesteld een dividend ad 120,0 miljoen euro uit te keren: 77,8 miljoen euro van het nettoresultaat en het resterende bedrag van 42,2 miljoen euro uit de vrij uitkeerbare reserves.

Voorzieningen (7)

  Personeels- gerelateerde voorzieningen Reorganisatie- voorziening Overige voorzieningen Totaal 2021 Totaal 2020
           
Beginstand 4.739 20.251 - 24.990 18.794
Effect herstructurering - - - - 8.603
Dotaties 485 1.397 6.631 8.513 7.465
Onttrekkingen -955 -5.317 - -6.272 -5.618
Vrijval -167 -3.631 - -3.798 -4.661
Overige mutaties -1.077 - - -1.077 407
Eindstand 3.025 12.700 6.631 22.356 24.990
 
           

Van het totaalbedrag heeft 2,9 miljoen euro (2020:  7,4 miljoen euro) naar verwachting een looptijd langer dan vijf jaar. Naar verwachting komt 8,1 miljoen euro in 2022 tot afwikkeling (2020: 4,8 miljoen euro). De dotatie betreft voornamelijk de voorziening voor het verlieslatend huurcontract van 6,1 miljoen euro voor het oude kantoorgebouw dat niet langer gebruikt wordt voor onze bedrijfsactiviteiten. Het huurcontract is in 2021 verlieslatend geworden door gewijzigde marktomstandigheden, waardoor het naar verwachting langer zal duren om het pand onder te verhuren. In 2021 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden op de voorziening dienstjubilea door een herijking van de gebruikte parameters en methodiek. Als gevolg van deze schattingswijziging is het resultaat over 2021 circa 1,1 miljoen euro hoger dan op basis van de gehanteerde grondslag van voorgaand verslagjaar. Dit is inclusief de opbouw van nieuwe rechten en vrijval uit hoofde van verlopen rechten. 

Langlopende schulden (8)

  31-12-2021 31-12-2020
     
Beginstand 13.411 13.411
Verstrekkingen - -
Aflossingen -2.500 -
Totaal 10.911 13.411
 

Ultimo 2021 zijn geen leningen met verbonden partijen opgenomen. De leningen met een groepsmaatschappij ultimo 2020 van 2,5 miljoen euro is in 2021 verrekend met interne rekening courant verhoudingen. Van de eindstand heeft 10,9 miljoen euro een restlooptijd groter dan vijf jaar (2020: 10,9 miljoen euro). Het rentepercentage is 7,25 procent per jaar (2020: 7,25 procent per jaar). Er zijn geen zekerheden gesteld. De reële waarde van de langlopende schulden aan derden bedraagt 23,8 miljoen euro (2020: 25,6 miljoen euro).

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)

  31-12-2021 31-12-2020
     
Schulden aan groepsmaatschappijen 121.952 201.453
Nog te ontvangen facturen 11.946 5.196
Vooruitontvangen huurkorting 7.161 1.506
Vakantiegeld en –dagen 6.646 6.499
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.081 4.134
Schulden aan kredietinstellingen 3.477 -
Vooruitgefactureerde bedragen 1.077 -
Crediteuren 946 659
Schulden terzake van pensioenen 584 421
Schulden aan verbonden partijen 578 179
Overige schulden 291 -
Overige personeelsgerelateerde verplichtingen 117 -
Totaal 158.856 220.047
 

Ten aanzien van de schulden aan groepsmaatschappijen is er geen sprake van rente en/of zekerheden. Van de kortlopende schulden heeft 6,4 miljoen euro een looptijd van langer dan een jaar (2020: 1,5 miljoen euro).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Per balansdatum staat aan verplichtingen uit hoofde van lopende huurcontracten een bedrag van 232,6 miljoen euro open (2020: 158,6 miljoen euro), waarvan 14,4 miljoen euro verschuldigd binnen één jaar (2020: 16,5 miljoen euro), 58,5 miljoen euro verschuldigd tussen één en vijf jaren (2020: 70,0 miljoen euro) en 159,7 miljoen euro verschuldigd na vijf jaren (2020: 72,1 miljoen euro). In het verslagjaar zijn voor 22,8 miljoen euro huurkosten verantwoord (2020: 14,7 miljoen euro).

De verplichtingen uit hoofde van langlopende autoleasecontracten bedragen 6,6 miljoen euro (2020: 7,8 miljoen euro), waarvan 2,7 miljoen euro verschuldigd binnen één jaar na afloop van het boekjaar (2020: 3,1 miljoen euro) en 3,9 miljoen euro tussen één en vijf jaar (2020: 4,7 miljoen euro). Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaar. In het verslagjaar zijn voor 3,0 miljoen euro leasekosten inclusief brandstofvoorschot verantwoord (2020: 3,7 miljoen euro). De leaseverplichting wordt bepaald exclusief brandstofvoorschot. 

De verplichtingen uit hoofde van onderhouds- en overige contracten bedragen 26,6 miljoen euro (2020: 18,6 miljoen euro) waarvan 9,3 miljoen euro(2020: 6,9 miljoen euro) verschuldigd binnen één jaar na afloop van het boekjaar en 17,3 miljoen euro (2020: 11,7 miljoen euro) verschuldigd tussen één en vijf jaar. Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaar.

De groep is ultimo verslagjaar investeringsverplichtingen met betrekking tot ICT en software aangegaan ad 11,0 miljoen euro (2020: 10,7 miljoen euro).

In 2018 is APG Groep een langlopend contract aangegaan voor de afname van zakelijke dienstverlening, dit komt voort uit de verkoop van Inovita BV. De verplichting uit hoofde van dit contract bedraagt 0,7 miljoen euro (2020: 1,6 miljoen euro), waarvan 0,7 miljoen euro (2020: 1,0 miljoen euro) verschuldigd is binnen één jaar na afloop van het boekjaar en 0,0 miljoen euro (2020: 0,6 miljoen euro) tussen één en vijf jaar. In het contract zijn minimumafnames overeengekomen. Indien de werkelijk gerealiseerde afname lager is dan de voor dat moment geldende minimumafname,  heeft APG Groep de verplichting tot het betalen van 30 procent van het verschil.

De verplichtingen uit hoofde van afgesloten derivaten ter afdekking van de financiering van de buitenlandse dochters bedragen per balansdatum 149,1 miljoen euro (2020: 126,6 miljoen euro). De reële waarde van deze derivaten bedraagt per balansdatum 2,9 miljoen euro  positief (2020: 4,7 miljoen negatief euro). De verplichtingen hebben een looptijd van korter dan een jaar. In de contractvoorwaarden is de uitwisseling van onderpand opgenomen ter dekking van het afwikkelingsrisico. Direct hiermee samenhangende verplichtingen tussen APG Groep NV en APG Asset Management NV zijn door middel van back-to-back agreements geformaliseerd.

Transacties met verbonden partijen
Vanuit APG Groep worden kosten doorbelast aan de dochters APG Asset Management en APG DWS en Fondsenbedrijf. Op deze doorbelasting vindt geen winstopslag plaats, aangezien deze entiteiten binnen dezelfde fiscale eenheid vallen.  De totale doorbelasting vanuit APG Groep is 161,3 miljoen euro.

Aansprakelijkheidsstelling
Door de vennootschap is ten behoeve van een in de consolidatie betrokken dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in art. 2:403 BW en art. 2:408 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op APG DWS en Fondsenbedrijf NV.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Bij APG Groep zijn fiscale eenheden van toepassing, te weten voor de vennootschaps- respectievelijk omzetbelasting. Binnen een dergelijke fiscale eenheid zijn de vennootschappen over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belastingschulden. Belastingen worden toegerekend op basis van het aandeel van de vennootschappen in de totale belastingen, als waren de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent dat dochtermaatschappijen ieder aan de moedermaatschappij zullen vergoeden hun aandeel in de verschuldigde belasting naar rato van de belastbare winst van iedere partij vóór toepassing van de regels voor verliesverrekening als bepaald in de Wet Vpb.

Aantal personeelsleden
Bij APG Groep NV waren in 2021 gemiddeld 685 werknemers in dienst (2020: 678), allen werkzaam in Nederland. 

Bezoldiging van bestuurders
Voor een toelichting op de bezoldiging van bestuurders wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Lijst van kapitaalbelangen

In 2021 is APG Service Partners BV gefuseerd met APG DWS en Fondsenbedrijf NV en heeft APG Groep NV een belang genomen in  Prikkl BV. APG Groep NV heeft de volgende kapitaal belangen:

In de consolidatie betrokken kapitaalbelangen    
APG DWS en Fondsenbedrijf NV 100% Heerlen
APG Asset Management NV 100% Amsterdam
APG Asset Management US Inc 100% Delaware
APG Investments Asia Ltd 100% Hong Kong
APG Business Information Consultancy (Shanghai) Co Ltd 100% Shanghai
APG Trading BV 100% Amsterdam
Entis Holding BV 76% Amsterdam
Entis BV 76% Utrecht
     
Niet in de consolidatie betrokken kapitaalbelangen    
Campus Heerlen Huisvesting BV 50% Maastricht
Campus Management & Development BV 33% Maastricht
Hyfen BV 41,81% Amsterdam
Vive Group BV 3,21% Amsterdam
Design Authority BV 25% Amsterdam
Prikkl BV 40% Deurne
 

Lees hier het hele jaarverslag