Terug naar boven

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto omzet

  Totaal 2021 Totaal 2020
Beheervergoedingen (10)    
Vermogensbeheer 621.187 521.667
Pensioenuitvoering 230.563 219.399
Totaal 851.750 741.066
 

De beheervergoedingen hebben betrekking op de vergoedingen verkregen voor de uitgevoerde activiteiten vermogensbeheer verminderd met de bewaarvergoedingen, en de vergoedingen voor pensioenbeheer. De toename in vergoedingen in vermogensbeheer hebben voornamelijk te maken met de stijging van de waarde van het vermogen in beheer en een toename van de vaste vergoeding door toegenomen strategische activiteiten.

Overige bedrijfsopbrengsten (11)

Hieronder zijn andere gerealiseerde opbrengsten verantwoord dan de opbrengsten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoeringscontracten met pensioenfondsen en het vermogensbeheer voor derden.

Gesegmenteerde informatie netto omzet

  Totaal 2021 Totaal 2020
Netto omzet    
Vermogensbeheer 622.088 522.796
Pensioenuitvoering 246.105 240.820
Ondersteunende bedrijven 4.166 4.268
APG Groep enkelvoudig 163.294 144.840
Eliminaties -173.538 -149.761
Totaal 862.115 762.963
 

De gesegmenteerde informatie is primair overeenkomstig met de juridische structuur van APG Groep waarbij segmentatie plaatsvindt naar APG Asset Management, APG DWS en Fondsenbedrijf en ondersteunende dienstverlening.

Bedrijfslasten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (12)
Deze post betreft onder andere kosten inhuur extern personeel, accountantskosten en advieskosten.

  Totaal 2021 Totaal 2020
Personeelskosten (13)    
Lonen en salarissen 344.290 319.478
Pensioenlasten 39.388 34.042
Sociale lasten 32.083 31.146
Overige personeelskosten 18.961 39.763
Totaal 434.722 424.429
 
Pensioenregeling medewerkers

De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en PPF APG. De aanspraken worden opgebouwd op basis van middelloon en aantal dienstjaren, met voorwaardelijke indexatie. Voor het merendeel van de overige medewerkers is de pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Personeelspensioenfonds APG. De aanspraken worden opgebouwd op basis van middelloon en aantal dienstjaren, met voorwaardelijke indexatie. APG Groep heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van tekorten bij deze pensioenfondsen, anders dan het voldoen van toekomstige premies. Op grond van deze zogenaamde toegezegde bijdrage regeling is volstaan met het vermelden van de premie als last. In de  post overige personeelskosten  is in 2021 de vrijval voorziening dienstjubilea van 4,8 miljoen euro verantwoord.

Voor de meeste medewerkers in het buitenland gelden specifieke regelingen.

Aantal personeelsleden

Bij de groep waren in 2021 gemiddeld 3.124 werknemers in dienst (2020: 3.013), onderverdeeld in de volgende segmenten.

  Totaal 2021 Totaal 2020
     
Directie en ondersteunende afdelingen 685 678
APG DWS en Fondsenbedrijf 1.430 1.416
APG Asset Management 1.009 919
Totaal 3.124 3.013
 

In 2021 waren gemiddeld 246 werknemers werkzaam in het buitenland (2020: 228). Deze werknemers zijn allen werkzaam bij APG Asset Management.

Bezoldiging van commissarissen en bestuurders (in euro's)

De bezoldigingen van commissarissen en bestuurders zijn vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

  Vaste vergoeding Vergoeding lidmaatschap commissies Werkgeverslasten en belastingen Totaal 2021 Totaal 2020
Raad van commissarissen          
Pieter Jongstra 48.564 5.396 2.833 56.793 69.513
Dick van Well 37.772 8.094 2.408 48.274 53.896
Claudia Zuiderwijk 32.376 8.094 2.125 42.595 53.337
Sarah Russell* 29.678 22.137 - 51.815 -
Maes van Lanschot** 13.490 18.685 6.190 38.365 54.830
Roger van Boxtel*** 8.094 1.349 1.983 11.426 43.641
José Meijer***** 32.376 5.396 - 37.772 12.404
Edith Snoeij**** - - - - 17.843
 
* = vanaf 15 mei 2021 vergoeding incl. APG Asset Management
** = tot 15 mei 2021 vergoeding incl. APG Asset Management
*** = tot 1 april 2021
**** = tot 27 april 2020
***** = vanaf 5 september 2020

Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën worden de toezichtwerkzaamheden van de rvc-leden van APG vanaf 7 mei 2021 niet langer verricht als BTW ondernemer en mogen zij dientengevolge voor deze activiteiten geen BTW meer in rekening brengen. Hierdoor vallen de bedragen genoemd onder 'werkgeverslasten en belastingen' in 2021 lager uit dan 2020.

  Directe salarissen Compensatie verlaging pensioen- opbouw Personele lasten Pensioen- lasten Totaal 2021 Totaal 2020
Raad van bestuur            
Annette Mosman 511.027 61.897 12.680 22.409 608.013 520.070
Gerard van Olphen* 293.666 41.341 6.627 11.754 353.388 647.649
Ronald Wuijster 645.147 101.992 9.765 24.527 781.431 748.865
Francine Roelofsen - van Dierendonck 434.968 61.897 12.680 22.409 531.954 520.070
Jan Nijland** 336.578 23.193 8.258 17.070 385.099 -
Wim Henk Steenpoorte*** - - - - - 258.894
 
* = tot 1 juli 2021
** = vanaf 3 maart 2021 ( ad interim)
*** = tot 1 juli 2020

De kolom Directe salarissen bevat het vaste jaarsalaris, de uitgekeerde vakantietoeslag en uitgekeerde eindejaarsuitkering. De kolom Compensatie verlaging pensioenopbouw vloeit voort uit een generieke regeling binnen APG Groep, op basis waarvan de vermindering van de werkgeverspensioenpremie als gevolg van de maximering van de pensioenopbouw (2021: 112.189  euro en voor 2020: 110.111 euro) toekomt aan de werknemer. De kolom Personele lasten bevat de werkgeverslasten, de kolom Pensioenlasten bevat de lasten uit hoofde van pensioenpremies. Vanaf 1 maart 2021 is Annette Mosman benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen dientengevolge tot een verhoging van haar bezoldiging heeft geleid.

In bovenstaande tabel zijn de vergoedingen inzake mobiliteit en vitaliteit niet opgenomen (2021: 79.703 euro en voor 2020: 98.349 euro). De mobiliteits- en vitaliteitsvergoedingen zijn beide onderdeel van de cao, waarbij met betrekking tot mobiliteit de keuze gemaakt kan worden tussen een vergoeding of een leaseauto en de vitaliteitsvergoeding bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl. 

Alle vergoedingen zijn gelijk gebleven behoudens de cao indexatie, die voor alle medewerkers van APG Groep 1,5 procent bedroeg over 2021. Er bestaan geen regelingen omtrent vervroegde uittreding voor de leden van de raad van bestuur.

Per 1 maart 2022 zal Ronald Wuijster herbenoemd worden voor een periode van vier jaar. Vanwege de geleverde prestaties tijdens zijn eerste termijn wordt met ingang van 1 maart 2022 zijn totale beloning verhoogd met 40.000 euro per jaar (waarvan de helft in vrije tijd). Deze verhoging is zorgvuldig afgewogen ten opzichte van het maatschappelijke aspect van vermogensbeheerdiensten voor de pensioensector. Hiermee blijft Ronald Wuijster onder marktbenchmarks beloond.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan (voormalig) bestuurders of commissarissen.

  Totaal 2021 Totaal 2020
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (14)    
Afschrijvingen immateriële vaste activa 45.532 46.570
Afschrijvingen materiële vaste activa 8.060 8.282
Totaal 53.592 54.852
 

  Totaal 2021 Totaal 2020
Overige bedrijfskosten (15)    
Huisvestingskosten 40.602 30.867
Automatiseringskosten 86.420 84.888
Overig 5.366 10.505
Totaal 132.388 126.260
 

De toename van de post Huisvestingskosten in 2021 wordt veroorzaakt door de verhuizing naar een nieuw kantoorpand waardoor er tijdelijk dubbele huurlasten zijn ontstaan. Daarnaast is in de huisvestingkosten een bedrag van 6,1 miljoen euro opgenomen voor de voorziening van het verlieslatend huurcontract voor het oude kantoorpand. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (16)

De financiële baten betreft met name de herwaardering op effecten behorende tot de financiële vaste activa (2020: 1,0 miljoen euro).

Rentelasten en soortgelijke kosten (17)

De financiële lasten betreffen hoofdzakelijk rentelasten op de rekening courant. Er zijn geen rentelasten en soortgelijke kosten verantwoord (2020: nihil), die betrekking hebben op verhoudingen met verbonden partijen.

Belastingen (18)
De belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn als volgt te specificeren.

  Totaal 2021 Totaal 2020
     
Resultaat voor belastingen 104.584 47.278
Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland -26.146 -11.819
Belastingeffect van:    
- Afwijkende toepasselijke belastingtarieven in het buitenland 1.136 677
- Niet aftrekbare kosten en onbelaste baten -440 154
Correctie voorgaande jaren 17 1.890
Aanpassing waardering belastinglatenties door tariefswijziging 934 4.381
Belastinglast -24.499 -4.717
 
Effectieve belastingdruk 23,4% 10,0%
 

De effectieve belastingdruk komt over het jaar 2021 uit op 23,4 procent, ten opzichte van een nominaal tarief in Nederland van 25 procent. De lagere effectieve druk is hoofdzakelijk het gevolg van afwijkende belastingtarieven in de buitenlanden waar APG actief is en een incidenteel effect als gevolg van de wijziging van het belastingtarief in Nederland met ingang van 2022. Het belastingtarief in Nederland stijgt per 2022 van 25 procent naar 25,8 procent. Als gevolg van deze stijging heeft APG latente belastingvorderingen per jaareinde gewaardeerd tegen 25,8 procent. Zonder dit incidentele effect bedraagt de effectieve belastingdruk 24,3 procent. In de buitenlanden waar APG actief is, betaalt APG belasting tegen de aldaar geldende algemene belastingtarieven, welke lager zijn dan het huidige belastingtarief in Nederland.

Resultaat deelnemingen (19)
Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van de niet in de consolidatie betrokken deelnemingen inclusief de bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen.

Lees hier het hele jaarverslag