Terug naar boven

Bijlagen

 

Over dit verslag

In dit jaarverslag legt de raad van bestuur van APG verantwoording af over de financiële en niet-financiële prestaties over het boekjaar 2020, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

APG Groep (APG) doet geïntegreerd verslag over zijn visie op langetermijnwaardecreatie en de strategie en plannen die daarbij passen. Het jaarverslag is opgesteld volgens de Nederlandse jaarverslaggevingsregels. Verder is het IR-raamwerk van het International Integrated Reporting Council dit boekjaar volledig geïmplementeerd en is dit jaarverslag gebaseerd op de GRI-richtlijnen (core optie) van het Global Reporting Initiative (GRI).

De GRI content index en overige duurzaamheidsinformatie zijn in de bijlagen opgenomen.

APG Asset Management NV geeft separaat een Verslag Verantwoord Beleggen uit waarin het duurzame beleggingsbeleid van onze klanten in meer detail besproken wordt.

Waardecreatiemodel

De manier waarop we met onze kernactiviteiten waarde creëren voor onze stakeholders en de maatschappij hebben we in beeld gebracht in ons waardecreatiemodel. Het IR-raamwerk van het International Integrated Reporting Council is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van dit model.

Het waardecreatiemodel is toegesneden op APG, gericht op onze why: 'Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst'. Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben, voor nu, straks en later.

Wat we nodig hebben om waarde te creëren begint bij de werkzaamheden die we voor onze klanten - de pensioenfondsen waarvoor we werken - uitvoeren. Onze klanten hebben ons hun pensioenadministratie en -communicatie toevertrouwd. We beheren hun vermogen en als afgeleide hiervan geven we advies. Een belangrijke bron van inzet zijn uiteraard onze veelal zeer gespecialiseerde medewerkers. Gezien de hoge mate van automatisering vormen innovatie en informatietechnologie belangrijke bronnen van waardecreatie. Voor ons als kennisbedrijf zijn onze netwerken en samenwerkingsverbanden belangrijk. En als maatschappelijke organisatie is er onze inzet op het gebied van duurzaamheid, een en ander ondersteund door voorspelbare financiën.

In het hart van ons waardecreatiemodel leggen we vanuit onze kernactiviteiten het verband met de missie, de strategie, onze kernkwaliteiten en kernwaarden. Vervolgens is de waarde die we creëren beschreven. Daarbij verwijzen we naar de voor ons relevante stakeholder(s). De belangrijkste indicatoren om onze toegevoegde waarde te meten en hierop te sturen zijn vermeld in het hoofdstuk ’De wereld van APG’.

Inspanningsverplichting Klimaatakkoord

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) en de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD) vormen onderdeel van onze integrale verantwoording. Via onze externe verslaglegging zijn we transparant over de manier waarop we vormgeven aan de inspanningsverplichting van de financiële sector om zich in te zetten voor het Klimaatakkoord. In het hoofdstuk Duurzaam en data-gedreven vermogensbeheer op pagina 33 e.v. en in het Verslag Verantwoord Beleggen gaan we hier in meer detail op in.

Integrale sturing

De connectiviteitsmatrix die hieronder is opgenomen laat in detail de samenhang zien in hoe we onze organisatie op een integrale manier besturen met het doel de beoogde waarde te creëren voor onze stakeholders.

 

Scope en reikwijdte

De raad van bestuur legt verantwoording af over de kernactiviteiten die APG uitvoert, zowel in Nederland als via zijn buitenlandse dochterondernemingen. APG houdt zijn kantoren in Heerlen en Amsterdam en heeft nevenvestigingen in New York en Hong Kong en satellietvestigingen in Brussel, Shanghai en Beijing.

Stakeholderanalyse

Tot de doelgroep van dit jaarverslag behoort onze kring van belangrijkste belanghebbenden. Vorig jaar hebben we een stakeholderanalyse uitgevoerd om vast te stellen wie tot deze kring behoren. Dit zijn stakeholders die rechtstreeks onze strategie en kernactiviteiten kunnen beïnvloeden. Hiertoe rekenen we - evenals in 2019 - onze klanten (pensioenfondsen en de bij hen aangesloten werkgevers en deelnemers), onze medewerkers en onze aandeelhouders. Rondom deze kring zien we als stakeholders de sector waartoe de regelgevers en de toezichthouders behoren, onze strategische partners en bedrijven waarin we beleggen.

Binnen de sector vervullen we een belangrijke rol als maatschappelijke organisatie. De grootste pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder in Nederland. We delen onze kennis proactief.

Materiële thema’s

In het jaarverslag 2019 kondigde APG aan een materialiteitsmatrix op te nemen in het jaarverslag 2020. We hebben dit boekjaar een uitgebreid onderzoek gedaan onder de belangrijkste externe en interne stakeholdergroepen. In diepte-interviews en via een vragenlijst hebben we uitgevraagd wat voor stakeholders belangrijke thema’s zijn. De uitkomsten zijn opgenomen in de materialiteitsmatrix die is vastgesteld door de rvb.

Het jaar 2020 was een ‘natuurlijk’ moment voor een nieuw onderzoek, omdat we de gelegenheid aangegrepen hebben om de uitkomsten van onze aangescherpte strategie mee te nemen in de uitvraag. Het materialiteitsonderzoek is een van de middelen om te borgen dat de strategie, het beleid en de verantwoording goed aansluiten bij de verwachtingen, eisen en wensen van onze stakeholders. Bovendien maken we in de matrix zichtbaarder op welke gebieden APG (potentieel) de grootste impact kan hebben en op welke gebieden APG de meeste waarde kan creëren voor stakeholders en maatschappij.

We hebben het externe onderzoeksbureau Motivaction opdracht gegeven een uitgebreid materialiteitsonderzoek te doen onder de belangrijkste externe en interne stakeholdergroepen. Hieraan hebben ruim 600 stakeholders deelgenomen Zij kregen een vragenlijst voorgelegd waarin ze het belang konden aangeven van 20 thema’s. In een select aantal diepte-interviews hebben we hierop een toelichting gevraagd. De uitkomsten zijn opgenomen in de materialiteitsmatrix die is vastgesteld door de rvb. 

De uitkomst van het onderzoek geeft ons waardevolle inzichten in hoe onze belangrijkste stakeholders naar ons kijken en wat ze van ons verwachten. We zijn het goed met elkaar eens over waar wij de meeste impact hebben. Bij de zeven thema’s die door stakeholders als ‘meest belangrijk’ worden gezien, staat niet geheel verbazend het nieuwe onderwerp: 'Transitie naar het nieuwe pensioencontract'.

Opvallende uitkomst uit het onderzoek is verder dat sommige stakeholders – en niet in de laatste plaats de deelnemers van de pensioenfondsen – bepaalde onderwerpen minder hoog waarderen dan wij zelf doen. Uit analyse blijkt dat dit vooral onderwerpen betreft die stakeholders vanzelfsprekend vinden of onderwerpen die bij de herijking van de strategie zijn gelanceerd en die nog verder uitgewerkt worden. 

De materialiteitsmatrix met daarin opgenomen de zeven belangrijkste thema’s treft u aan in het hoofdstuk ‘Het Nederland van straks’. In voornoemde connectiviteitsmatrix zijn alle in het onderzoek bevraagde thema’s benoemd.

Rapportageproces

Binnen de raad van bestuur is de Chief Financial Risk Officer (CFRO) eigenaar van het jaarverslag. Zij heeft het proces van de totstandkoming belegd bij de directeur Group Finance. Hij heeft een stuurgroep geformeerd waarin de belangrijkste afdelingen binnen APG zijn vertegenwoordigd. Deze commissie vergadert een keer per maand en stelt de uitgangspunten, structuur, synopsis en inhoud van het verslag vast. Daarnaast is er een projectteam samengesteld dat het productieproces begeleidt. De inhoud van het verslag wordt geschreven op basis van interviews met de rvb en diverse sleutelpersonen, schriftelijke input en rapportage.

De dataverzameling is gebaseerd op het reguliere rapportageproces binnen APG. De integriteit en de betrouwbaarheid van de gegevens zijn geborgd, zowel voor financiële als niet-financiële data, door het risicomanagement te integreren in de primaire processen én in het rapportageproces. Hiermee zorgen we dat de juiste gegevens in het rapportageproces worden opgenomen. Er zijn gedurende de businessplancyclus indicatoren voor de performance (prestaties) op de belangrijkste strategische onderwerpen bepaald, waarop periodiek wordt gestuurd via performancerapportage. Bespreking hiervan vindt plaats via de performancedialoog, die van hoog tot laag in de organisatie wordt georganiseerd. De audit- en riskcommissie van de raad van commissarissen is actief betrokken bij het reviewen van de teksten van het verslag. De rvb stelt de uiteindelijke inhoud vast.

Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant

APG heeft haar externe accountant, KPMG, gevraagd de externe verslaggeving te controleren c.q. te beoordelen. De mate van zekerheid die van toepassing is op de verslaggeving is hieronder weergegeven.

  • KPMG heeft de (geconsolideerde) jaarrekening 2020, zoals opgenomen op pagina 103-147 van het Jaarverslag gecontroleerd. KPMG heeft op 2 maart 2021 een goedkeurende verklaring verstrekt bij de (geconsolideerde) jaarrekening. De controleverklaring is opgenomen onder hoofdstuk 10 Overige gegevens.
  • De niet-financiële gegevens zijn niet expliciet onderwerp van accountantscontrole. Wel hebben we met de accountant afspraken gemaakt over de te nemen stappen om dit proces met ingang van het verslagjaar 2021 vorm te geven.

Hoe we contact houden met onze stakeholders

Klanten
Binnen de stakeholdergroep Klanten onderscheiden we drie groepen: de acht pensioenfondsen waarvoor we werken met hun bestuurders (en bestuursbureau), de werkgevers die aangesloten zijn bij de fondsen en de deelnemers die via deze fondsen sparen voor hun pensioen. 

APG onderhoudt nauw contact met de pensioenfondsen, zowel formeel als informeel. We zijn intensief met hen in gesprek over de genoemde materiële thema’s; ook overige onderwerpen die voor de pensioenfondsen van belang zijn voor de uitvoering van hun beleid komen aan bod, zoals toezichtthema’s en internationale ontwikkelingen. Via onder andere de klantteams bundelen we onze kennis om informatie met de pensioenfondsen te delen.

We hebben dagelijks contact met werkgevers die zijn aangesloten bij deze pensioenfondsen. Dit contact verloopt via bezoekafspraken, video-calls, telefoon en e-mail. We bieden ondersteuning bij de inzet van de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde en aanvullend als onderdeel van hun personeelsbeleid. 

Met de deelnemers die via de fondsen sparen voor hun pensioen onderhouden we dagelijks contact via ons Klant Contact Centrum per telefoon, e-mail en chat. Na elk contact vragen we de klant om hun beoordeling hiervan. Regelmatig voeren we onderzoeken uit. Zo testen we ons aanbod via klantarena’s en klantvalidaties, op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren.

Sector en toezicht
Met de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt APG regelmatig contact, zowel formeel als informeel. Met DNB voeren we elk kwartaal overleg met afwisselend een lid of leden van de rvb en een lid of leden van de Commissie Financieel Toezicht. Daarnaast voeren we overleg en houden we interviews in het kader van onderzoeken van DNB. In onze gesprekken gaan we onder andere in op de vertaling van de materiële thema’s naar de uitvoering en de consequenties hiervan voor de pensioenfondsen, vanuit de geldende toezichteisen. Waar nodig trekken we samen met de pensioenfondsen op of informeren we elkaar over de inhoud van de gesprekken.

Namens onze klanten participeert APG verder in diverse geledingen van de Pensioenfederatie, de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Daarnaast werken we op ad-hocbasis met onze sectorgenoten overkoepelende thema’s uit.

Via DUFAS – de branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland - leveren we een bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen. Daarnaast brengen we actief onze kennis in, onder andere bij de ontwikkeling van sectorstandaarden.

Met sociale partners bestaande uit werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en overkoepelende organisaties hebben we eveneens op reguliere basis overleg. De onderwerpen die worden besproken lopen erg uiteen en zijn vooral gericht op de situatie in Nederland, bijvoorbeeld de vergroting van het pensioenbewustzijn, de relatie tussen de collectieve pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden binnen de sector, en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Met verschillende ministeries hebben we regelmatig overleg. Zo spreken we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenen in het algemeen en het pensioen(contract). Met het ministerie van Financiën spreken we over het beleid voor pensioenen en de verduurzaming van de financiële sector. Ook onderhouden we contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

APG onderhoudt structureel contact met de meeste onderzoeksinstituten van Nederland: van brede organisaties zoals het Cultureel Planbureau tot meer pensioengerichte instituten als Netspar. Het contact verloopt van onderzoeksgroepen en advies- en toezichtraden tot informeel op beleidsmedewerkerniveau. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld doorrekeningen van het pensioenakkoord, het zzp-pensioen en gedragsinzichten van deelnemers.

Aandeelhouders
Onze aandeelhouders zijn de Stichting Pensioenfonds ABP (92,16% van de aandelen) en de Stichting SFB (7,84% van de aandelen). Naast de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn er halfjaarlijkse vergaderingen over de remuneratie, de governance, de strategie, de dividenden en het jaarverslag. Verder bespreken we in kwartaaloverleggen met de aandeelhouders de actuele ontwikkelingen. 

Strategische partners
APG is met meerdere partijen een langdurige samenwerkingsrelatie aangegaan. Met al deze partijen voeren we bilateraal zakelijk overleg. De aard van deze samenwerkingsrelatie is bepalend voor de inhoud van deze gesprekken.

Medewerkers
Met onze directeuren voeren we naast de reguliere contactmomenten in onder ander directie-overleggen ook het gesprek in de periodieke strategic dialogue en performance-dialoog. In deze gesprekken komen met name strategische onderwerpen en de voortgang van de strategie aan bod. 

Met onze medewerkers zijn we in gesprek via werk- en teamoverleg en via reguliere contacten met leidinggevenden. In de Townhalls worden medewerkers meegenomen in belangrijke ontwikkelingen binnen APG. Verder worden medewerkers op de hoogte gehouden via intranet in de vorm van onder meer nieuwsberichten, blogs en vlogs.

Met de Ondernemingsraad (OR) is er op regelmatige basis overleg. Ook zijn er Overlegvergaderingen in aanwezigheid van de OR en bestuurder. Tweemaal per jaar is er een algemeen overleg over de gang van zaken binnen APG waarbij ook de rvc aansluit. Thema’s zijn adviesaanvragen en instemmingsverzoeken. Ook de ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers en de strategie zijn onderwerpen van gesprek. Overleg over arbeidsvoorwaarden vindt plaats met vakorganisaties.

Partijen waarin wordt belegd
Via onze portefeuillemanagers voeren we de dialoog met de partijen waarin wordt belegd. In ons Verslag Verantwoord Beleggen wordt hier nader op in gegaan.

 

GRI content index

INDICATOR BESCHRIJVING VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING
ALGEMENE INFORMATIE
Organisatieprofiel
GRI 102-02 Naam van de organisatie APG Groep N.V.
GRI 102-02 Voornaamste activiteiten, merken, producten en/of diensten Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving pp. 109-113
GRI 102-03 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving pp. 109-113
GRI 102-04 Het aantal landen waar de organisatie actief is Jaarverslag – Scope en reikwijdte p. 174
GRI 102-05 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving pp. 109-113
GRI 102-06 Afzetmarkten Jaarverslag – Wie we zijn pp. 10-14
GRI 102-07 Omvang van de verslaggevende organisatie Jaarverslag – De wereld van APG p. 5; Wie we zijn pp. 10-14
GRI 102-08 Samenstelling medewerkersbestand Jaarverslag – Overige personele informatie p. 185
GRI 102-09 Omschrijving van de keten van de organisatie Jaarverslag – Jaarrekening (kosten uitbesteed werk en andere externe kosten) p. 131;
GRI 102-10 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Geen
GRI 102-11 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie Jaarverslag – Risicomanagement pp. 73-79
GRI 102-12 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven Jaarverslag – Beleggingen en klimaat pp. 39-40; Bijdragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) pp. 40-41; Over dit verslag pp. 172-175 Mensenrechtenbeleid APG https://apg.nl/nl/over-apg/corporate-governance/
GRI 102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties APG is, hetzij als APG Groep, hetzij via de dochterbedrijven van APG, aangesloten bij uiteenlopende verenigingen en belangenorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn Dutch Fund and Asset Management Association, Global Real Estate Sustainability Benchmark, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, Eumedion, Climate Action 100+, Council of Institutional Investors en Investor Leadership Network.
Strategie
GR 102-14 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Jaarverslag – Voorwoord pp. 2-4
GRI 102-15 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Jaarverslag – Ontwikkelingen in de (pensioen)wereld pp. 16-19
Ethiek en integriteit
GRI 102-16 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode Jaarverslag – Integriteit, Kernwaarden en Gedragscode p. 71
Governance
GRI 102-18 De bestuursstructuur van de organisatie Jaarverslag – Corporate Governance pp. 69-72
Stakeholderbetrokkenheid
GRI 102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Jaarverslag – Stakeholderanalyse pp. 174-175
GRI 102-41 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst Jaarverslag – Overige personele informatie p. 185
GRI 102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Jaarverslag – Stakeholderanalyse pp. 174-175
GRI 102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Jaarverslag – Wat onze stakeholders belangrijk vinden pp. 25-27
GRI 102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Wat onze stakeholders belangrijk vinden pp. 25-27
Rapportage
GRI 102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Jaarverslag – Lijst van kapitaalbelangen p. 151
GRI 102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten Jaarverslag – Grondslagen voor financiële verslaggeving pp. 109-113; Scope en reikwijdte p. 174
GRI 102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175
GRI 102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175
GRI 102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Jaarverslag – Overige duurzaamheidsinformatie (grondslagen CO2-uitstoot) pp. 182-183
GRI 102-50 Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft In het jaarverslag 2020 is voor het eerst een materialiteitsanalyse en een GRI content index toegevoegd. Ook is meer informatie verschaft over duurzaamheid en personeel.
GRI 102-51 Datum van het meest recente vorige verslag Jaarverslag – Over dit verslag pp. 172-175
GRI 102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
GRI 102-53 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan communicatie@apg.nl en sustainability@apg.nl
GRI 102-54 De gekozen 'in overeenstemming met'- optie Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-richtlijnen (core optie) van het Global Reporting Initiative (GRI).
GRI 102-55 De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie Jaarverslag – GRI content index pp. 178-179
GRI 102-56 Beleid met betrekking tot assurance Jaarverslag – Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant p. 175

INDICATOR BESCHRIJVING VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING
MATERIËLE ONDERWERPEN
Beheerste pensioenuitvoering
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Toonaangevende uitvoerder pp. 29-32
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Verantwoord beleggen
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Duurzaam en data-gedreven vermogensbeheer pp. 33-41
  2. Managementaanpak Verslag Verantwoord beleggen https://apg.nl/nl/over-apg/asset-management/verantwoord-beleggen
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Benchmark UN PRI Jaarverslag – Duurzaam en digitaal vermogensbeheer (Erkenning) p. 41
Eigen indicator Sustainable Development Investments Jaarverslag – Duurzaam en digitaal vermogensbeheer (Bijdragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)) pp. 40-41
Hoogste Netto Rendement
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Onze financiële positie pp. 51-52
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Extra behaald rendement ten opzichte van de markt Jaarverslag – Duurzaam en digitaal vermogensbeheer (Extra rendement is positief) p. 35
Transitie naar het nieuwe pensioencontract
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Onze blik op de toekomst pp. 66-67
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Bijdragen aan een toekomstbestendig stelsel
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Onze blik op de toekomst pp. 66-67
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Vertrouwen in pensioen
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Vertrouwde gids p. 24
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Reputatiescore Jaarverslag – Onze reputatie pp. 47-48
Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
GRI 103 1.  Afbakening per materieel onderwerp Jaarverslag – Materiële thema’s pp. 174-175; Onze blik op de toekomst pp. 66-67
  2. Managementaanpak  
  3. Evaluatie van de managementaanpak  
Eigen indicator Deelnemers met inzicht in Jaarverslag – De wereld van APG p. 5
  pensioenvermogen  
Eigen indicator Deelnemers met inzicht in Jaarverslag – De wereld van APG p. 5
  inkomen voor later  

Overige duurzaamheidsinformatie

Werken aan een aantoonbaar klimaatneutrale bedrijfsvoering
Wij verminderen onze milieubelasting door besparingen op ons energieverbruik, minder zakelijke verkeersbewegingen te maken en ons afval te hergebruiken. Vervolgens zetten we in op het gebruik van hernieuwbare bronnen. Als sluitpost compenseren we onvermijdbare uitstoot. In 2020 zijn beleid en bijbehorende maatregelen opgesteld waarmee de uitstoot die we nog moeten compenseren in 2030 te verwaarlozen is.

CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering
We meten de CO2-voetafdruk van energieverbruik, mobiliteit, gelekte koudemiddelen en afval. In 2020 stootte APG bruto 8.173 kton CO2 uit (18.352 kton in 2019). Dat is 2,8 kg per FTE (6,5 kg per FTE in 2019). Door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen is onze netto CO2-uitstoot minder. De netto CO2-uitstoot van APG in scope 1 en 2 wordt vervolgens gecompenseerd met de inkoop van Gold Standard-certificaten.

Conform het ‘Green House Gas Protocol’ (GHG Protocol) wordt de CO2-voetafdruk uitgedrukt in verschillende ‘Scope’-categorieën. Scope 1-emissies zijn directe emissies van eigen bronnen of bronnen waarover APG zeggenschap heeft. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies bij de opwekking van ingekochte energie. Conform het handboek van de CO2-prestatieladder zijn zakelijke reizen met privé auto's en zakelijke vliegreizen ook meegenomen in de scope 2 emissieberekening. Scope 3-emissies zijn alle relevante indirecte emissies (niet opgenomen in scope 2) die voorkomen in de waardeketen van APG. Het betreft bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van onze medewerkers.

APG brengt tevens de CO2-voetafdruk van de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity in kaart. We rapporteren dit jaarlijks in het Verslag Verantwoord beleggen volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en de methodologiën van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) voor bedrijfsbeleggingen en Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voor vastgoedbeleggingen.

Bruto CO2-uitstoot in ton   2019 2020
Scope 1 aardgas 891* 814
  koudemiddelen 0* 0*
  brandstoffen - leaseauto’s 2.397* 1.234***
Scope 2 elektriciteit 6.517* 4.436*
  stadswarmte 44* 33
  vliegreizen 4.264* 407
  autobrandstoffen - zakelijke kilometers 342*** 85**
  openbaar vervoer - zakelijke kilometers 327*** 48**
Scope 3 afval 319* 111*
  autobrandstoffen - woon-werkverkeer 3.210*** 970**
  openbaar vervoer - woon-werkverkeer - 18***
  afvalwater 30* 13*
  water 11* 4*
Totaal
 
18.352
8.173
* exclusief New York
** exclusief Hong Kong
*** exclusief New York en Hong Kong

Netto CO2-uitstoot in ton   2019 2020
Scope 1 aardgas 891* 814
  koudemiddelen 0* 0*
  brandstoffen - leaseauto’s 2.397* 1.234***
Scope 2 elektriciteit 68* 80*
  stadswarmte 44* 33
  vliegreizen 4.264* 407
  autobrandstoffen - zakelijke kilometers 342*** 85*
  openbaar vervoer - zakelijke kilometers 327*** 48**
Scope 3 afval 319* 111*
  autobrandstoffen - woon-werkverkeer 3.210*** 970**
  openbaar vervoer - woon-werkverkeer - 18***
  afvalwater 30* 13*
  water 11* 4*
Totaal
 
11.903
3.817
* exclusief New York
** exclusief Hong Kong
*** exclusief New York en Hong Kong

Sinds 18 maart 2020 zijn bijna alle medewerkers vanwege Corona-maatregelen thuis gaan werken. Deze maatregelen hebben het volgende effect op de CO2-uitstoot van APG:

  • Deze daling van onze CO2-uitstooot is voor het grootste deel veroorzaakt door de afname in uitstoot als gevolg van veel minder mobiliteit.
  • Energieverbruik laat daarentegen geen enorme daling zien, omdat de gebouwen nog verwarmd/gekoeld worden voor de aanwezige collega’s. Het betreft ongeveer 100 collega’s die continu aanwezig zijn geweest, redelijk verspreid over de gebouwen.

Deze factoren leiden tot een relatieve stijging van de uitstoot van energie (gas en elektriciteit) binnen de totale uitstoot.

Grondslagen CO2-uitstoot
De grondslag voor de meeste conversiefactoren voor de voetafdruk heeft onze leverancier GroenBalans de 'Lijst emissiefactoren' gebruikt die wordt gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl. APG maakt in Nederland gebruik van groene stroom ten behoeve van haar bedrijfsvoering. De herkomst en de bron van deze geleverde groene stroom is Europese wind en wordt gegarandeerd met Garanties van Oorsprong (GvO’s). In de berekening van netto scope 2 CO2-emissies wordt hieraan een emissiefactor van nul toegekend. Het woon-werkverkeer is een schatting en wordt gebaseerd op de woon-werkvergoeding. Hierbij is aangenomen dat medewerkers met een woonwerkvergoeding die meer dan tien kilometer van kantoor wonen, met de auto komen. Omdat de woon-werkvergoeding is blijven doorlopen gedurende de thuiswerkperiode die op 18 maart 2020 is ingegaan, zou dit een vertekend beeld over de uitstoot geven. Daarom is basis van aanwezigheidsregistraties aangenomen dat het woon-werkverkeer vanaf het tweede kwartaal met 97,5% is gedaald.

De CO2-emissies zijn bepaald voor APG Groep. De datakwaliteit van de gegevens ten behoeve van de bepaling van de CO2-uitstoot is de afgelopen jaren verbeterd. In 2020 hebben we geconstateerd dat de CO2-voetafdruk van koudemiddelen in 2019 niet juist was bepaald door onvolledige en onjuiste gegevens. We hebben het vergelijkende cijfer voor 2019 hiervoor aangepast.

Energieverbruik huisvesting
Om inzicht te krijgen in de intensiteit van energie en broeikasgassen (GHG) wordt gebruik gemaakt van de methodiek van Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Hierbij worden gebruikte energie en, in het geval van GHG ook, gelekte koudemiddelen gedeeld door het verhuurd vloeroppervlakte. We willen dat onze huisvesting onder het 1,5-gradenpad van CRREM blijft en streven ernaar de 2050-doelstelling eerder te behalen.

Energie intensiteit in kWh/m2/jaar   2018 2019 2020 2020 doelstelling 1,5-gradenpad 2050 doelstelling 1,5-gradenpad
Nederland Heerlen 256 258 217 233.7 13.3
  Symphony 81 95 67 233.7 13.3
  Basisweg - 261 203 233.7 13.3
VS New York - - - 287.9 12.1
China Hong Kong - 102 120 293 5.1
GHG-intensiteit in kgCO2e/m2/jaar   2018 2019 2020 2020 doelstelling 1,5-gradenpad 2050 doelstelling 1,5-gradenpad
Nederland Heerlen 120 120 100 103,9 2,7
  Symphony 34 37 25 103,9 2,7
  Basisweg - 86 63 103,9 2,7
VS New York - - - 78,5 2,8
China Hong Kong - 56 66 238,4 3

Gescheiden afval
APG wil het restafval reduceren tot maximaal 10% in 2022 en tot nagenoeg 0% in 2030. In 2020 was het restafval in Nederland en Hong Kong 42% van het totale afval (37% in 2019). Dat is 7,8 kg restafval per FTE (32,4 kg restafval per FTE in 2019).

Afval in kg* 2019 2020
Papier en karton 132.072 9.943
Overig gescheiden afval 21.676 22.105
Restafval 91.198 22.919
* exclusief New York

Overige personele informatie

 

Verdeling mannen en vrouwen op 31 december 2020 2019
RVC 67% 33% 71% 29%
RVB 50% 50% 60% 40%
Directielaag* 75% 25% 78% 22%
Managementlaag* 78% 22% 80% 20%
Subtop* 76% 24% 79% 21%
Totaal (excl. RvC)
65%
35%
65%
35%
* exclusief Hong Kong en New York
Aantal medewerkers op 31 december 2020 2019
Nederland 2.692 2.828 2.608 2.753
Hong kong 78 78 65 66
New York 164 164 146 146
Totaal
2.934
3.070
2.819
2.965
Aantal medewerkers op 31 december 2020 2019
Man 1.863 126 1.868 52
Vrouw 980 101 969 76
Totaal
2.843
227
2.837
128
Aantal medewerkers op 31 december 2020 2019
Man 1.736 253 1.700 220
Vrouw 555 526 504 541
Totaal
2.291
779
2.204
761

 

APG kent full-time functies van 36, 38 en 40 uur. Part-time betekent dat er minder uren wordt gewerkt dan waar de functie is ingedeeld.

Lees hier het hele jaarverslag