Terug naar boven

Onze blik op de toekomst

 

Algemeen

APG heeft in 2020 een concrete strategie voor 2025 opgeschreven. De komende vijf jaren staan in het teken van het bereiken van die doelen. Belangrijk is dat we nog nadrukkelijker een deelnemergerichte organisatie worden. Dat zien we als cruciaal om succesvol te blijven na invoering van het Nieuw Pensioen Contract (NPC). Veel aandacht en tijd gaat naar het NPC, dat grote gevolgen zal hebben voor onze organisatie en systemen. Het werken in 2021 zal daarnaast nog sterk bepaald worden door de coronacrisis. We kunnen nog niet overzien tot wanneer we de effecten als organisatie hiervan ondervinden. Bovendien is er nog beperkt zicht op de bredere impact op de economie en sectoren waarin onze fondsen actief zijn als de acute gezondheidscrisis achter de rug is.

Uitdagingen

Een enorme klus: het nieuwe pensioenstelsel

Nu het zeker is dat er een nieuw pensioenstelsel komt, uiterlijk 1 januari 2026, zijn we in 2020 begonnen ons daarop echt voor te bereiden. Er is nog geen helderheid over hoe het nieuwe stelsel er precies uit komt te zien. Zo is er onzekerheid over de wetgeving. Ook kunnen de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 nog een rol spelen, hoewel we verwachten dat de uitkomst van het NPC blijft staan. Wat al duidelijk is, is dat de verplichtstelling en het collectief beleggen overeind blijven in het nieuwe systeem. Verder gaan we over naar ‘defined contribution’, waarin de premie-inleg min of meer vaststaat en het pensioen afhankelijk is van het beleggingsresultaat dat de pensioenfondsen behalen. 

In 2020 zijn we begonnen met de voorbereiding op de naadloze ‘overheveling‘ van alle deelnemers van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar gaan we de komende jaren mee door; dit moet voor 2026 helemaal rond zijn. Ook technisch gezien wacht ons hier een enorme klus: we stappen (deels) over op nieuwe IT-systemen. Verder is het onze taak te zorgen dat werkend Nederland klaar is voor het NPC, bijvoorbeeld door onze fondsen te ondersteunen bij het informeren van hun deelnemers en werkgevers over de op handen zijnde veranderingen. En dat allemaal terwijl het werk gewoon doorgaat.

We zien ook kansen in de komst van het NPC. Dit is hét moment om onze klantgerichtheid verder te verbeteren, onder meer met goede, tijdige en mensgerichte voorlichting over het NPC en pensioenen in de toekomst. Er komt meer onzekerheid en risico bij de deelnemer te liggen en dat vereist goede begeleiding en ondersteuning. Ook biedt dit de kans om complexe pensioenregelingen te schrappen en een bijdrage te leveren aan een naar verwachting verder consoliderende pensioenmarkt.

Totaaloplossing in vermogensbeheer

APG is voor zijn omzet en resultaat sterk afhankelijk van Asset Management. De combinatie van fiduciair management en uitvoering in één hand van het vermogensbeheer is een belangrijke kracht van APG. 

Als vermogensbeheerder opereren we in een internationale markt. Deze combinatie staat bekend als het Service Investment Solutions-model. Kern van dit model is dat er weliswaar een totaaloplossing wordt geboden, maar dat achter de schermen delen van de uitvoering waarin marktpartijen beter presteren worden uitbesteed. Daarnaast is schaal van belang en is digitalisering essentieel in de snel veranderende vermogensbeheermarkt om blijvend extra rendement te realiseren voor onze klanten. Wij realiseren ons dat de snelheid van digitalisering in de hele keten omhoog moet. 

Hoge eisen aan dienstverlening

Deelnemers hebben steeds hogere verwachtingen van hun pensioenfondsen en van de diensten die wij, in hun naam, leveren. De ervaringen die ze opdoen bij commerciële dienstverleners, onder meer in de financiële sector, dienen daarbij als vergelijkingsmateriaal.

APG heeft de afgelopen jaren stappen gezet om meer deelnemergericht te worden. De komende jaren staan we voor de opgave deze beweging te intensiveren en te versnellen om ons te kunnen blijven meten met partijen in de markt voor inkomen voor nu, straks en later. Het vergt inspanning om het ‘denken en doen’ van medewerkers te veranderen. De transitie heeft gevolgen voor werkwijzen, processen en systemen.

Coaching en advies

De komende jaren blijft het de ambitie van APG om stapsgewijs en samen met de fondsen deelnemers te ondersteunen in het grip krijgen op hun financiële toekomst. We zien dit ook als maatschappelijk belang. Een uitdaging hierbij is dat we zien dat veel mensen financiële coaching en advies goed kunnen gebruiken, maar dit niet afnemen. De focus ligt bij de meeste mensen op het inkomen van nu. De kans is reëel dat het NPC een 'trigger' is: er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de deelnemers. De verwachting is dat mensen meer en vaker inzicht willen hebben in hun inkomen voor later. In ieder geval is daarvoor de noodzaak aanwezig.

Mens en transitie in onzekere tijden

We leven in een tijd van veel (grote) veranderingen waaraan mensen moeten wennen. Continue verandering, wendbaarheid en flexibiliteit zijn essentieel, maar veranderen is ook mensenwerk. Veranderingen zoals de overgang naar het NPC, verdere digitalisering en ook de coronacrisis kunnen bij onze medewerkers tot  onzekerheid leiden. 

APG zal zich inzetten om zijn medewerkers goed mee te nemen in alle veranderingen die komen en bij te scholen waar mogelijk, maar ook om hen voor te bereiden op een toekomst buiten APG (als dat moet). Dat vergt echte aandacht en betrokkenheid van APG, leidinggevenden en medewerkers. Iedere betrokkene zal de regie moeten nemen over zijn of haar eigen overtuiging, houding en gedrag, zodat veranderingen ambities worden. 

De wereld na het NPC

Hoe de wereld na het NPC eruit ziet is nog zeer onzeker. We verwachten dat de pensioenwereld voorlopig in beweging blijft. Zo denken we dat consolidatie in de pensioenwereld, in het belang van de deelnemer, verder doorzet. Dit geldt voor pensioenfondsen, maar misschien ook voor uitvoerders. Daarbij verwachten we dat nieuwe uitvoerders de markt gaan betreden en sommige bestaande uitvoerders de markt mogelijk verlaten. Hierdoor kunnen verschillende proposities ontstaan; sommige aanbieders zullen zich richten op eenvoudige dienstverlening tegen lage prijzen, terwijl andere aanbieders zich richten op uitgebreide dienstverlening. Het is in deze markt aan de pensioenfondsen om te beoordelen welke propositie het beste past bij het pensioenfonds en haar deelnemers

 

Lees hier het hele jaarverslag