Terug naar boven

Overige gegevens

 

Statutaire winstbestemming

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 36 van de statuten. Daarin is bepaald dat APG Groep NV slechts uitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Begrippenlijst

CO2-voetafdruk: jaarlijkse berekening die inzichtelijk maakt hoeveel CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten.

Compliance-risico: Het risico van materiële financiële verliezen, schade aan reputatie van APG en sancties van toezichthouders als gevolg van het niet voldoen aan wet- en regelgeving en/of niet-integer gedrag.

Connectiviteitsmatrix: Schematisch overzicht van de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van de aspecten die relevant zijn voor de langetermijnwaardecreatie.

Consument: Personen in het algemeen die in de toekomst mogelijk gebruik gaan maken van de diensten in het pensioendomein.

Customer Effort Score (CES): Indicator voor het meten van (aspecten) van klanttevredenheid. 

Deelnemers:  Dit zijn personen die bij een pensioenfonds pensioenaanspraken opbouwt of heeft opgebouwd. Het aantal deelnemers is de som van het aantal actieve deelnemers, (gewezen) deelnemers en gepensioneerden (pensioengerechtigden).

Financieel risico: Het risico op een ongewenste gebeurtenis met impact op de balans en/of de winst- en verliesrekening van APG als gevolg van variaties in niet te beïnvloeden marktvariabelen of verzekeringsschadekansen.

Governance: Het gedrag van een onderneming: hoe doen ze hun werk, met wie en onder welke voorwaarden.

Liquide beleggingen/ Illiquide beleggingen: Liquide beleggingen betreffen goed verhandelbare beleggingen waarvan vrijwel continue een objectieve prijs beschikbaar is. Dit in tegenstelling tot illiquide beleggingen waarvoor dit niet het geval is.

MIFID: Markets in Financial Instruments Directive, moet het concurrentievermogen op de Europese financiële markten verbeteren door het creëren van één Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten.

Operationeel risico: Het risico op verliezen door externe gebeurtenissen, falende (interne of uitbestede) processen en IT-systemen of ongewenst gedrag van personeelsleden. Operationele risico’s kunnen leiden tot ongewenste gevolgen voor onze opdrachtgevers. Het hiermee samenhangende uitbestedingsrisico voor opdrachtgevers is onderdeel van het integraal risicomanagement bij APG.

Pensioenuitvoerder: Als een pensioenfonds het hoofd is, is een pensioenuitvoerder de handen. Bij het pensioenfonds wordt alles bedacht en dat wordt allemaal uitgevoerd door een pensioenuitvoerder. Dit doet een uitvoerder vaak voor meerdere pensioenfondsen tegelijk. Dat maakt het goedkoper en efficiënter.

Pensioenuitvoering: Alle administratie en communicatiediensten die APG als uitvoeringsorganisatie namens de opdrachtgevende pensioenfondsen (volgens de Pensioenwet art. 1 pensioenuitvoerders) aan werkgevers en deelnemers verleent.

RepTrak-methodologie:  Een reputatieonderzoeksmethode van het Reputation Institute. De methode meet naast reputatie (Pulse) ook de oorzaken van reputatie (reputatie-aanjagers) en de gevolgen van reputatie, namelijk de gedragsintenties.

Solvency II: Het risico-gebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking is getreden. Het kader bestaat uit de Solvency II-richtlijn (2009/138/EG) en de nadere invullingen daarvan in de vorm van de Gedelegeerde Verordening, technische standaarden en richtsnoeren.

Stakeholderanalyse: Het onderzoek naar de belangrijkste belanghebbenden.

Strategisch risico: Het risico dat strategische doelstellingen niet worden behaald als gevolg van veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, politieke besluitvorming, stakeholders, reputatie en/of ondernemingsklimaat of het vermogen van de organisatie om zich aan deze veranderingen aan te passen.

Sustainable Development Goals (SDG's): Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, geformuleerd door de Verenigde Naties.

Verslaggevingsrisico: Het risico dat door fouten in de administratieve processen of systemen, onjuistheden voorkomen in verslaggevingsproducten.

Waardecreatiemodel: Model waarin schematisch wordt weergegeven hoe het proces van waardecreatie verloopt.

Lees hier het hele jaarverslag