Terug naar boven

Het Nederland van straks

 

 

Hoe creëren we waarde?

Op verschillende manieren creëren we waarde, zij aan zij met de pensioenfondsen en hun deelnemers. Samen bouwen we aan goede pensioenen, voor nu en in de toekomst. Maar APG staat voor meer dan alleen goede pensioenen: we gaan voor groei in de volle breedte, van vermogen, van mens, van maatschappij. Niet alleen welvaart, maar ook welzijn staat centraal. 

APG zet zich in om pensioenwaarde te maximaliseren. We maken het verschil op drie vlakken: hoe efficiënt we ons werk doen met een zo hoog mogelijke opbrengst, hoe we de band tussen de pensioenfondsen en de deelnemers versterken, en hoe we een zo goed mogelijke gids zijn in de pensioenwereld. 

De beleggingen die wij voor onze fondsen beheren hebben grote invloed op de samenleving, in Nederland en ver daarbuiten. APG beheerde eind 2020 ongeveer 570 miljard euro, bijna twee keer zo veel als de Nederlandse rijksoverheid jaarlijks uitgeeft. We beleggen dat pensioengeld in ondernemingen en projecten die later geld opleveren, maar die ook verantwoord zijn. Zo werken we aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is. Organisaties in binnen- en buitenland prijzen de manier waarop wij uitvoering geven aan verantwoord beleggen en volgen ons voorbeeld. 

Veel van wat APG doet is niet direct in geld uit te drukken. Onze specialisten delen bijvoorbeeld hun kennis en ervaring, en daar heeft de hele maatschappij baat bij. We zetten ons maximaal in om een goed pensioensysteem te behouden. 

Het beste pensioenstelsel

Het collectieve pensioenstelsel – het huidige maar ook het toekomstige – draagt bij aan de Nederlandse economie en helpt armoede onder ouderen te voorkomen. Het huidige stelsel is in oktober 2020 voor het derde jaar op rij uit de bus gekomen als het beste ter wereld. Opnieuw kreeg het de eerste positie in de Global Pension Index. Er is onder meer gekeken naar toereikendheid, duurzaamheid en integriteit.

Waardecreatiemodel

 

Strategie: waar we naartoe gaan

In 2016 hebben we voor het eerst een strategie op weg naar 2025 geformuleerd. Die strategie bepaalde onze koers en de stip op de horizon. Afgelopen tijd is er veel gebeurd. Verwachtingen van deelnemers veranderen, maatschappelijke verschuivingen ontstaan, en de contouren van het Nieuw Pensioen Contract worden duidelijker.

We hebben de strategie 2025 aan die veranderingen getoetst en aangescherpt. Dat leidt gelukkig niet tot een totaal nieuwe richting: we vervolgen de koers die we waren ingeslagen. We scherpen alleen aan en maken zaken concreet. Onze missie en visie zijn ongewijzigd. Ook ons strategische doel - het maximaliseren van pensioenwaarde - en de drie strategische pijlers waarmee we dit doel willen bereiken veranderen niet. Wel hebben we vijf strategische bouwstenen geformuleerd waarmee we de bestaande strategie voor komende jaren concreet invullen. Deze geconcretiseerde strategie hebben we uitgebreid besproken met onze rvc en aandeelhouders en is begin 2021 goedgekeurd. 

 

Maximaliseren pensioenwaarde 

Onze missie ‘Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst’ en de doelstelling ‘Maximaliseren van pensioenwaarde’ vormen nog steeds de basis van onze strategie 2025. Met maximaliseren van pensioenwaarde willen we een zo goed mogelijk pensioen creëren voor onze deelnemers.

Hoe blijven we dat doen?

Als pensioenuitvoerder

 • leveren wij de meeste inkomensjaren voor later;
 • hanteren we een betaalbare inleg als gegeven;
 • leveren we onze diensten tegen een marktconforme prijs en onderscheiden we ons met een hoge kwaliteit.

Als vermogensbeheerder

 • streven we naar het hoogste 5-jarig nettorendement, gegeven het risicoprofiel;
 • zijn we wereldwijd een toonaangevende lange-termijninvesteerder;
 • vervullen we een voortrekkersrol in de realisatie van de duurzame samenleving.

Strategische pijlers

Ons doel en onze drie strategische pijlers blijven gelijk: toonaangevende uitvoerder, sterke fondsen en vertrouwde gids. 

Toonaangevende uitvoerder

We bieden onze deelnemers op duurzame wijze de meeste inkomensjaren en kwaliteit in onze producten en dienstverlening.

 1. We zijn toonaangevend vermogensbeheerder, met een solide positie in de internationale asset management markt. We bieden een zo hoog mogelijk netto rendement (gegeven het risicoprofiel en Environmental, Social & Governance (ESG)).
 2. We zijn toonaangevende uitvoerder. Dit is de basis van alles wat APG doet: het robuust uitvoeren van de pensioenregelingen van onze klanten. We zijn deelnemersgericht en zorgen voor een uitvoering met bovengemiddelde kwaliteit tegen een marktconforme prijs.

Sterke fondsen

Onze fondsen vinden het belangrijk om de binding met hun deelnemers te versterken. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst, als deelnemers meer keuzevrijheid krijgen. We willen dat deelnemers dan nog steeds vanzelfsprekend kiezen voor het fonds.

Hoe willen we de fondsen hierin ondersteunen?
 • Namens de fondsen bieden we (nog) meer deelnemersgerichte dienstverlening.
 • We bieden aanvullende proposities, diensten en producten aan (uit naam van het fonds aan de deelnemer). Denk aan Helder Overzicht & Inzicht, de Persoonlijke Pensioenpot, de Pensioencoach die voor SPW is ontwikkeld, en andere producten die passen bij coaching en begeleiding.

Vertrouwde gids

Samen met onze fondsen helpen we deelnemers bij het maken van bewuste keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. Zo krijgen deelnemers meer grip op hun eigen financiële toekomst. De komende jaren experimenteren we met passende oplossingen en ontwikkelen we diensten zoals coaching en begeleiding. Hierbij zoeken we op onderdelen de samenwerking met partners. De concretisering van die vertrouwde gids is een zoektocht die we ook de komende jaren samen met de fondsen en werkgevers aangaan.

Vijf bouwstenen 

De uitdagingen die we tegenkomen op weg naar 2025 pakken we aan in vijf strategische bouwstenen. Hiermee geven we concreet invulling aan de strategische pijlers en daarmee aan het strategische doel: maximaliseren van pensioenwaarde. De vijf strategische bouwstenen zijn: 

 1. Als digitale en duurzame vermogensbeheerder bieden we een totaaloplossing aan fondsklanten, door het gehele vermogensbeheer voor hen te organiseren. Asset Management is gericht op drie thema’s: Service Investment Solutions, Digitalisering en Responsible Investing.
 2. We realiseren een nog robuustere pensioenuitvoering door data en verouderde IT-systemen op te schonen. Samen met sociale partners zetten we in op het versimpelen van de regelingen. Dit alles is belangrijk om de overgang naar het Nieuwe Pensioen Contract goed in te gaan. We zorgen voor een uitstekende pensioenuitvoering met een zeer goede verhouding tussen waarde en kosten voor onze klanten. Wij bieden pensioendienstverlening aan als integrale oplossing voor administratie, communicatie en bestuursadvisering, waar mogelijk samen met vermogensbeheer.
 3. We bereiden ons voor op Het Nieuwe Pensioencontract (NPC). De weg naar dit NPC kent een duidelijke fasering. In de eerste periode concentreren we ons op het goed doorgronden van de consequenties van het contract en begeleiden we onze fondsklanten en aangesloten sector, werkgevers en deelnemers in het maken van keuzes. Na deze periode concentreren we ons op de technische transitie naar het NPC. Uiterlijk 2026 is de transitie van de fondsklanten naar het NPC afgerond. 
 4. We transformeren in een deelnemersgerichte organisatie. Deelnemers stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van APG. Deze verwachtingen worden groter door hun klantervaring bij andere financiële dienstverleners en in andere (retail)sectoren. We willen ons meten met andere (financiële) partijen in de markt voor inkomen voor nu, straks en later. Deelnemergerichtheid betekent een verandering van werkwijze, gedrag en competenties en het stelt eisen aan IT en data.
 5. De komende jaren experimenteren we met passende oplossingen en ontwikkelen we diensten zoals coaching en begeleiding om samen met de fondsen meer vorm te geven aan onze rol als vertrouwde gids. Op onderdelen zoeken we de samenwerking met partners.

Het fundament

Om deze strategische bouwstenen succesvol te kunnen uitvoeren, hebben we een gedegen fundament nodig.

HR

HR levert een belangrijke bijdrage aan de strategie 2025. Enerzijds door de business te ondersteunen bij het vaststellen van de competenties, zoals deelnemergerichtheid en digitalisering, die nodig zijn om de doelen van 2025 te halen (strategic workforce planning). Anderzijds door collega’s daarbij te helpen met programma’s voor continue ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Om de strategie 2025 te realiseren, hebben we namelijk mensen nodig die goed kunnen samenwerken en die zich kunnen aanpassen aan een telkens veranderende omgeving. Dat is de basis om met elkaar complexe problemen op te lossen. Die basis ontstaat in een veilige omgeving met goed werkgeverschap, waarin iedereen erbij hoort en waarin we resultaatgericht en plezierig samenwerken. Dat is wat we bedoelen met een Great Place to Work.

ICT

We hebben een goede basis qua systeemlandschap en infrastructuur. Vanuit de business agenda en de vijfbouwstenen worden steeds hogere eisen gesteld aan data en IT. Ook op dit gebied moeten we wendbaar zijn. Dit is een voorwaarde voor lagere kosten, maar ook deelnemergerichtheid vraagt iets op dit gebied. Denk aan kortere klantfeedbackloops, sneller doorvoeren van changes, extra functionaliteiten en een continue ontwikkeling van de digitale proposities voor deelnemers en werkgevers.

Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Allereerst werken we voor onze klanten: de pensioenfondsen, en de werkgevers en deelnemers die bij de pensioenfondsen zijn aangesloten. Andere belangrijke stakeholders zijn onze medewerkers, partijen waarin we beleggen, strategische partners en toezichthouders. In ons waardecreatiemodel is te zien hoe we voor de afzonderlijke stakeholders waarde creëren.

Met al onze stakeholders voeren we op regelmatige basis het gesprek. We zijn hierdoor op de hoogte wat er voor hun belangrijk is. Regelmatig doen we hier ook gericht onderzoek naar. Dit jaar hebben we zelfs een uitgebreid onderzoek gedaan. We hebben onze stakeholders gevraagd wat voor hen de belangrijkste thema's zijn. Hun belangen en het maatschappelijke belang geven richting aan onze strategie, de bijbehorende kansen en risico's, en de manier waarop we onze voortgang meten. De onderlinge samenhang is weergegeven in de connectiviteitsmatrix die in de bijlage Over dit verslag is opgenomen.

Uit het onderzoek van 2020 blijkt dat interne en externe stakeholders het zeer eens zijn over de zeven belangrijkste thema’s die bijdragen aan onze missie: 'Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst', met als primaire doelstelling: 'Maximaliseren van pensioenwaarde'. Zes thema’s zijn onderwerpen die we vorig jaar zelf al hadden bepaald. De top 7 wordt dit jaar aangevuld met het nieuwe thema 'Transitie naar het nieuwe pensioencontract'.

Onderstaand is de materialiteitsmatrix opgenomen, gevolgd door een toelichting op de zeven belangrijkste thema’s.

 

Beheerste pensioenuitvoering
APG verwerkt pensioenafspraken op een robuuste, kostenefficiënte en foutloze manier in processen en systemen.

Verantwoord beleggen
Een goede afweging tussen risico en rendement komt tot uitdrukking in het verantwoorde beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Dit levert de deelnemers behalve financieel rendement ook maatschappelijk rendement op door aandacht voor mens, milieu en goed bestuur.

Hoogste netto rendement
APG behaalt binnen het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen het hoogste rendement voor de pensioenfondsen en hun deelnemers, na aftrek van kosten. Daarmee zorgen we voor een goed inkomen voor nu straks en later.

Bijdragen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel
APG levert zijn deskundige bijdrage aan een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Transitie naar het nieuwe pensioencontract
APG leidt de overgang van het oude naar het nieuwe pensioencontract voor en samen met de pensioenfondsen in goede banen. Werkgevers en deelnemers hebben er geen last van.

Vertrouwen in pensioen
APG levert een bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de samenleving in pensioen.

Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
APG biedt de deelnemers namens de pensioenfondsen ondersteuning door middel van overzicht en inzicht in hun inkomen en door het geven van coaching en begeleiding.

Een uitgebreidere toelichting op het onderzoek en de overige materiële thema’s die aan de stakeholders zijn voorgelegd, kunt u vinden in de connectiviteitsmatrix in de bijlage Over dit verslag.

Onze positie in de samenleving

Kennis en kunde

Bij alles wat we doen, vragen wij onszelf af: wie of wat wordt hier beter van? Met onze kennis en kunde zorgen wij voor vooruitgang. We nemen actief deel aan het maatschappelijke debat over hoe Nederland er straks uitziet. Namens onze fondsen, maar met ons eigen gezicht en onze eigen stem. 

Duurzaamheid

Vanuit onze missie zoeken we de balans tussen de behoeften van de huidige generatie en die van toekomstige generaties. Deze behoeften zijn economisch én sociaal, want aan een goed pensioen heb je weinig als de wereld om je heen onleefbaar is. We dragen niet alleen bij aan de toekomstige welvaart, maar ook aan het toekomstige welzijn. APG speelt namens de fondsen een actieve rol in duurzame ontwikkelingen, bijvoorbeeld met investeringen in de energietransitie. Doordat het om forse investeringen gaat, hebben de door ons beheerde beleggingen invloed over de hele wereld. Die invloed gebruiken we voor een duurzaam resultaat voor iedereen. We kijken daarbij ook naar onze eigen organisatie: we leggen voor onszelf eveneens de lat hoog met de ambitie om tot de besten van de klas te behoren. 

Lees hier het hele jaarverslag