Terug naar boven

Voorwoord

 

Een bijzonder jaar

Met dit jaarverslag sluiten we de boeken over het jaar 2020. Een bijzonder jaar, vanwege twee opzichzelfstaande gebeurtenissen: de wereldwijde coronapandemie en het pensioenakkoord in Nederland. Beide met grote gevolgen voor de samenleving en voor APG. Dankzij het pensioenakkoord zijn we nu op weg naar een nieuw pensioenstelsel waar we weer even mee vooruit kunnen: samen, solidair en gericht op een fatsoenlijke oude dag. De coronapandemie had, naast veel impact op de samenleving, ook veel impact op onze medewerkers. Veiligheid en gezondheid stonden voorop. Tegelijkertijd werd duidelijk hoe belangrijk een robuuste, wendbare organisatie is. De deelnemers van onze fondsen konden ook tijdens de pandemie op ons rekenen. Het jaar bleek een ultieme testcase, die we goed hebben doorstaan.

Operatie geen moment in gevaar

Vroeg in het jaar bereikten ons vanuit ons kantoor in Hongkong waarschuwingen over het toen nog onbekende coronavirus. Daardoor hadden we even de gelegenheid om proef te draaien met thuiswerken voordat in maart 2020 de eerste lockdown in Nederland werd afgekondigd. De omschakeling van kantoororganisatie naar thuiswerkorganisatie verliep daardoor soepel. De operatie – waaronder het uitbetalen van pensioenen, het innen van premies, het beleggen – is op geen enkel moment in gevaar gekomen. Klanten merkten niet of nauwelijks dat we hen vanuit onze thuissituatie ondersteunden of te woord stonden. En dat in veel gevallen nog steeds doen.

Akkoord over nieuw pensioenstelsel

2020 was ook het jaar van het langverwachte akkoord over het Nieuwe Pensioencontract (NPC), de grootste modernisering van ons pensioenstelsel in 100 jaar waarbij 2 regelingen kunnen worden aangeboden: het collectieve solidaire contract en de verbeterde premieregeling (WVP+). Met de term NPC wordt in dit verslag in principe gerefereerd naar beide regelingen. Nederland heeft nu het beste pensioenstelsel ter wereld. Om dat zo te houden, wordt dat stelsel in vijf jaar tijd gemoderniseerd. Uiterlijk op 1 januari 2026 stappen we in Nederland over op een nieuw pensioencontract dat flexibeler is, waarin mensen meer persoonlijke keuzes kunnen maken en waarvan het beheer goedkoper is. Het sluit dus beter aan bij de deelnemer en de wereld van nu. Tegelijk betekent het ook dat het rendement meer bepaald wordt door de beleggingsresultaten en de economie. 

We zijn blij dat er na tien jaar onderhandelen overeenstemming is bereikt tussen sociale partners en politiek. En dat wij daar met onze kennis en kunde een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Het nieuwe stelsel biedt perspectief terwijl de sterke punten van het huidige stelsel – zoals verplichte deelname, collectief sparen en beleggen – behouden blijven. Ook de komende jaren blijven we al onze kennis en expertise inzetten om samen met onze fondsen een probleemloze implementatie te realiseren en een duurzaam pensioenstelsel te ontwikkelen in het belang van heel Nederland. 

De overgang naar het NPC raakt de komende jaren het werk van bijna alle medewerkers binnen APG: van IT, pensioenadministratie, vermogensbeheer, risicomanagement, klantcontact en communicatie tot HR. Het verandert ons werk in vrijwel ieder opzicht. Dat gaat de komende jaren veel van ons als organisatie en van onze medewerkers vragen. Tegelijkertijd biedt het ons de kans om ons ook in het nieuwe stelsel te positioneren als toonaangevende uitvoerder. Met onze digitalisering, deelnemergerichtheid en pensioenexpertise hebben we een stevige uitgangspositie om als marktleider vorm te geven aan de uitvoeringsmarkt en ons te meten met andere financiële partijen.

Onze strategie tot 2025

Daarvoor is de transformatie naar een open, deelnemergerichte organisatie – die wij enkele jaren geleden inzette - heel belangrijk. Mensen stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van hun pensioenfonds, en dus aan ons als pensioenuitvoerder. Zij willen bijvoorbeeld meer en realtime inzicht in hun pensioen. Dat vraagt een verandering van werkwijze, gedrag, competenties en stelt ook hoge eisen aan IT-systemen en data, bijvoorbeeld in onze pensioenadministratie. 

Met al deze grote veranderingen in het achterhoofd hebben we het afgelopen jaar onze strategie aangescherpt en geconcretiseerd. Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst blijft onze missie en de doelstelling Maximaliseren van pensioenwaarde blijft leidend. Om te zorgen dat al onze uitvoerings- en beleggingsactiviteiten hier concreet aan bijdragen zijn heldere doelstellingen geformuleerd. Als toonaangevende uitvoerder bieden we de deelnemers van onze fondsen op duurzame wijze de meeste inkomensjaren en kwaliteit in onze producten en dienstverlening. We zetten onze pensioenfondsen in hun kracht door de binding met hun deelnemers te versterken. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst, als mensen meer keuzevrijheid krijgen. Samen met onze fondsen helpen we deelnemers bij het maken van bewuste keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. Zo geven we hen meer grip op hun eigen financiële toekomst.

Concreet aan de slag

APG heeft in 2020 programma’s benoemd om concreet aan de slag te gaan met de voorbereiding op het NPC. Aan de uitvoeringskant gaat het vooral om het vereenvoudigen van regelingen, het inrichten van een volledig nieuw IT-landschap, de ontwikkeling van digitale producten en diensten voor deelnemers van onze fondsen en het nog eens goed doorlopen van de gegevens in de pensioenadministratie. Een opgeschoonde administratie is nodig om deelnemers duidelijkheid te kunnen geven over hun opgebouwde pensioenaanspraken wanneer we overstappen naar het NPC. Komen we bij het doorlopen van de administratie onjuistheden tegen, dan herstellen we die. Dit doen we altijd met onze fondsen en met veel oog voor de deelnemer. Het streven is dat deze herstelprogramma’s, zoals voor ABP, eind 2022 gereed zullen zijn. Daarom investeren we flink in een nieuwe werkwijze, verdergaande automatisering en robotisering en zetten we meer mensen met andere competenties in.

Beleggingsresultaten

Als vermogensbeheerder willen we een totaaloplossing bieden aan fondsklanten door het gehele vermogensbeheer voor hen te organiseren. Digitalisering en duurzame keuzes spelen hierbij een steeds grotere rol.

Aan het einde van 2020 beheerde APG ruim 573 miljard euro aan pensioenvermogen (2019: 538 miljard euro). Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee; hoe wij dit geld beleggen en beheren heeft direct invloed op de portemonnee van de deelnemer. In onze beleggingskeuzes staat duurzaamheid centraal. Door de omvang van het beheerde vermogen kunnen we daarin ook grote impact hebben. Bijvoorbeeld op de duurzaamheidsambities van ondernemingen waarin we namens de fondsen beleggen. 

De beleggingsresultaten zijn van belang voor het totale pensioenvermogen van de fondsen. Het rendement op de beleggingen kwam in 2020 uit op 6,6% (na alle kosten; 2019: 17,0%). Onze doelstelling is extra rendement te behalen vergeleken met de marktindex: daarmee wil APG bijdragen aan het behalen van meer pensioenwaarde voor deelnemers. Over de afgelopen 5 jaar is gemiddeld jaarlijks een extra rendement geboekt van 45 basispunten (0,45%, dit is ongeveer 11,6 miljard euro). In 2020 is een extra rendement van 94 basispunten gehaald. Dit is meer dan 5,6 miljard euro. Alle externe kosten, die het beleggen met zich meebrengt, zijn reeds verwerkt in deze extra rendementen.

Ondanks de goede rendementen dreigde er toch voor een aantal deelnemers een verlaging en is er helaas ook al vele jaren niet geïndexeerd. Dat is ook één van de redenen om naar het NPC over te gaan, zodat sneller met ontwikkelingen op de financiële markten meebewogen kan worden.

Tot slot

De rvb dankt alle medewerkers voor hun inzet en doorzettingsvermogen in dit lastige jaar. Velen hebben zelf of in hun nabije omgeving te maken gekregen met COVID of andere gevolgen van de coronapandemie. Samen hebben we ons er goed doorheen geslagen en hebben we ons van onze beste kant laten zien: onze processen blijken robuust, en samen hebben we flexibiliteit en wendbaarheid getoond toen het erop aankwam. We danken ook onze fondsen voor het in ons gestelde vertrouwen. Een goede samenwerking is essentieel om het NPC in goede banen te leiden. APG houdt de focus op de kerntaken, met de klant in het middelpunt. Nu en straks.
 
De raad van bestuur van APG: 
Gerard van Olphen, Annette Mosman, Ronald Wuijster en Francine Roelofsen-van Dierendonck

Lees hier het hele jaarverslag