Terug naar boven

Bijlagen

14.1 Over dit verslag

In dit jaarverslag legt de raad van bestuur verantwoording af over de financiële en niet-financiële prestaties over het boekjaar 2019, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

APG Groep (APG) heeft de ambitie om geïntegreerd verslag te doen over de ontwikkelde visie op de langetermijnwaardecreatie en de strategie en plannen die daarbij passen. De jaarrekening hebben we opgesteld volgens de Nederlandse jaarverslaggevingsregels.

14.1.1 Waardecreatiemodel

Onze waardecreatie hebben we in beeld gebracht in ons waardecreatiemodel. Het IR-framework van het International Integrated Reporting Council is uitgangspunt geweest bij de uitwerking van dit model, al volgen we het niet volledig. Waar nodig hebben we het model aangepast aan APG, gericht op onze ‘why’: ‘Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben, voor nu, straks en later.’

Wat we nodig hebben om waarde te creëren begint bij de werkzaamheden die we voor onze klanten uitvoeren. Onze klanten hebben ons hun pensioenadministratie en -communicatie toevertrouwd. We beheren hun vermogen en als afgeleide hiervan geven we advies. Een belangrijke bron van inzet zijn uiteraard onze veelal zeer gespecialiseerde medewerkers. Gezien de hoge mate van automatisering zijn innovatie en informatietechnologie belangrijke bronnen van waardecreatie. Voor ons als kennisbedrijf zijn onze netwerken en samenwerkingsverbanden belangrijk. En als maatschappelijke organisatie is er onze inzet op het gebied van duurzaamheid, een en ander ondersteund door voorspelbare financiën.

In het centrum van ons waardecreatiemodel leggen we vanuit onze kernactiviteiten het verband met de strategie, onze kernkwaliteiten en -waarden en de missie.

Vervolgens is de waarde die we creëren beschreven. Daarbij verwijzen we naar de voor ons relevante stakeholder(s). De belangrijkste indicatoren om onze toegevoegde waarde te meten en hierop te sturen zijn vermeld in het hoofdstuk ‘In één oogopslag’.

 
Integrale sturing

De connectiviteitsmatrix die hieronder is opgenomen laat in detail de samenhang zien hoe we onze organisatie op een integrale manier besturen met het doel de beoogde waarde te creëren voor onze stakeholders.

Change layout to 1 column

14.1.2 Scope en reikwijdte

De raad van bestuur legt verantwoording af over de kernactiviteiten die APG uitvoert, zowel in Nederland als via zijn buitenlandse dochterondernemingen. APG houdt zijn kantoren in Heerlen en Amsterdam en heeft nevenvestigingen in New York en Hong Kong.

14.1.3 Stakeholderanalyse

Tot de doelgroep van dit jaarverslag behoort onze kring van belangrijkste belanghebbenden. In 2019 hebben we opnieuw een stakeholderanalyse gedaan om die kring vast te stellen. Dit zijn stakeholders die rechtstreeks onze strategie en kernactiviteiten kunnen beïnvloeden. Hiertoe rekenen we onze klanten (pensioenfondsen en de bij hen aangesloten werkgevers en deelnemers), onze medewerkers en onze aandeelhouders. Rondom deze kring zien we als stakeholders de sector waartoe de regelgevers en de toezichthouders behoren, onze strategische partners en bedrijven waarin we beleggen.

Met onze belangrijkste stakeholders vindt zeer regelmatig overleg of dialoog plaats, zowel op operationeel niveau (bijvoorbeeld via ons Klant Contact Center) als op strategisch niveau (bijvoorbeeld in de vorm van strategiebijeenkomsten). We kunnen onze werkzaamheden immers alleen goed verrichten als er sprake is van intensieve afstemming. 

Binnen de sector vervullen we een belangrijke rol als maatschappelijke organisatie, grootste pensioenuitvoerder in Nederland en grote vermogensbeheerder. We delen onze kennis proactief.

14.1.4 Materiële thema’s waarop we sturen

Bij het opstellen van onze strategie hebben we onze stakeholders uitgebreid gevraagd wat hun belangen en behoeften zijn. De voor hen relevante thema's hebben we verwerkt in onze strategie. Deze thema’s hebben we in 2019 geactualiseerd op basis van ons eigen inzicht. We hebben de uitkomst niet opnieuw extern getoetst. Voor het onderwerp positionering hebben we op basis van gesprekken met stakeholders de thema’s wel op belangrijkheid geordend. De uitkomst hiervan is ook meegenomen in de businessplancyclus voor 2020. We pakken de externe analyse in 2020 op aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Op basis van de uitkomst stellen we een nieuwe materialiteitsmatrix op.

De materiële thema’s zijn op hoofdlijnen benoemd en gerubriceerd. In dit verslag bespreken we ze allemaal.

Voor de uitvraag in 2020 werken we ook de definities van de thema’s verder uit, zodat we ze samen met stakeholders kunnen uitdiepen. De onderliggende subthema’s nemen we dan ook mee. We willen stakeholders ook vragen naar hun mening over de tijdshorizon van de thema’s om de juiste conclusies te kunnen trekken en de consequenties voor de businessplancyclus 2021 te kunnen bepalen.

14.1.5 Rapportageproces

Binnen de raad van bestuur is de Chief Financial Risk Officer (CFRO) eigenaar van het jaarverslag. Zij heeft het proces van de totstandkoming belegd bij de directeur Group Finance. Hij heeft een stuurgroep geformeerd waarin de belangrijkste afdelingen binnen APG zijn vertegenwoordigd. Deze commissie vergadert een keer per maand en stelt de uitgangspunten, structuur, synopsis en inhoud van het verslag vast. Een projectteam is samengesteld dat het productieproces begeleidt. De inhoud van het verslag wordt geschreven op basis van interviews met de raad van bestuur en diverse sleutelpersonen, schriftelijke input en rapportage.

De dataverzameling is gebaseerd op het reguliere rapportageproces binnen APG. Er zijn indicatoren voor de performance (prestaties) op de belangrijkste onderwerpen bepaald, waarop periodiek wordt gestuurd via performancerapportage en performancedialoog, die van hoog tot laag in de organisatie is uitgerold. De audit- en riskcommissie van de raad van commissarissen is actief betrokken bij het reviewen van de teksten van het verslag. De raad van bestuur stelt de uiteindelijke inhoud vast.

14.1.6 Assurancebeleid niet-financiële gegevens

De niet-financiële gegevens zijn niet expliciet onderwerp van accountantscontrole. Wel hebben we met de accountant afspraken gemaakt over de te nemen stappen om dit proces in komende jaren vorm te geven.