Terug naar boven

Wat we financieel hebben bereikt

8.1 Onze financiële positie


APG heeft als primair doel het maximaliseren van de pensioenwaarde voor deelnemers en niet het maximaliseren van het eigen resultaat. Toch sluit APG – mede dankzij de inzet van onze mensen - het jaar af met een mooi financieel resultaat van € 53 miljoen (2018: € 48 miljoen). Dit betekent een rendement op het eigen vermogen van 7,6% (2018: 6,4%).
 
Door de verkoop van Loyalis per 1 mei is de opbouw van het resultaat gewijzigd; zowel de omzet als de kosten zijn aanzienlijk gedaald in vergelijking met 2018. Daarnaast is in 2019 sprake van een aantal eenmalige baten als gevolg van de verkoop. Deze hebben een positieve uitwerking op het resultaat.
 
Verder is vermeldenswaardig dat de beheervergoeding voor de activiteiten van Asset Management is gestegen met € 25 miljoen. Dit is het gevolg van de stijging van het totaal beheerd vermogen, waaraan deze vergoeding is gekoppeld. Bovendien zijn enkele beleggingsstrategieën geïnternaliseerd, met als gevolg een hogere omzet voor APG. Dit draagt bij aan een overall verlaging van de beleggingskosten voor onze klanten of aan een hoger verwacht extra rendement voor de deelnemers. Dit is het doel van onze strategie: het maximaliseren van de pensioenwaarde.

Aan de kant van het Fondsenbedrijf zien we een stijgend aantal deelnemers en een daling van de omzet, iets wat bijdraagt aan een lagere prijs per deelnemer. Ook dit draagt bij aan het maximaliseren van de pensioenwaarde.

Onder de operationele kosten zijn de implementatiekosten van onze strategie te benoemen, de uitgaven voor de verdere inrichting van Deelnemers en Werkgevers Services (gericht op het versterken van de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers), alsook een dotatie aan de voorziening reorganisatie. Deze laatste post vloeit voort uit het al eerder in gang gezette traject om de organisatie slagvaardiger te maken voor de toekomst. Dit heeft consequenties voor de samenstelling en de omvang van het medewerkersbestand.
 
In het verslagjaar was de effectieve belastingdruk 8,6%. Dit is lager dan gebruikelijk door onder andere een incidenteel effect in de vennootschapsbelasting van € 6 miljoen. Dit vloeide voort uit de liquidatie van een vennootschap, vanwege de verkoop van Loyalis. De effectieve belastingdruk zonder incidentele effecten is 22,4%.

 
Kapitaal en dividend

Na de verkoop van Loyalis heeft APG - in afstemming met zijn aandeelhouders - ook een nieuw kapitaal- en dividendbeleid opgesteld. Na de verkoop hadden we meer kapitaal dan gewenst. Daarnaast ging het oude beleid uit van Solvency II-vereisten. Met de verkoop van Loyalis vervalt het Solvency II-toezichtsregime. Belangrijke uitgangspunten in het nieuwe beleid zijn: financiële stabiliteit, ruimte voor mogelijke strategische investeringen, geen overkapitalisatie en een vereist rendement passend bij een maatschappelijk georiënteerde organisatie van 6,1%.

Als resultaat van dit nieuwe beleid en de verkoop van Loyalis heeft APG in 2019 een interim dividend uitkering gedaan aan haar aandeelhouders van € 235 miljoen. Naast dit interim dividend verwacht APG begin 2020, als gevolg van kapitaalvermindering, nog een bedrag van € 90 miljoen aan de aandeelhouders uit te keren. Hiermee is de overkapitalisatie na de verkoop van Loyalis teruggegeven aan de aandeelhouders. APG verwacht voor de toekomst een stabieler, maar lager resultaat en daarmee een lagere dividendstroom.

Fiscaal beleid

Het fiscaal beleid van APG is erop gericht om in alle landen waar APG zelf of namens klanten actief is, belasting af te dragen in overeenstemming met lokale wetgeving. APG signaleert (internationale) initiatieven gericht op een meer evenwichtige wijze van belastingheffing. Die leiden momenteel tot wetgeving om agressieve fiscale planning tegen te gaan. APG vindt dat daarbij oog moet zijn voor de bijzondere positie van pensioenfondsen, die in het internationale verkeer veelal worden aangemerkt als vrijgesteld van belastingheffing over hun beleggingsresultaten.

APG heeft in 2017 een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Transparantie, begrip en vertrouwen zijn belangrijke termen waarop de samenwerking met de Belastingdienst is gebaseerd. APG heeft een Tax Control Framework ingericht, een fiscaal kwaliteitssysteem van interne beheersing en interne en externe controles. Het doel is aantoonbaar in control zijn of komen van alle processen en procedures waarbij fiscaliteit een rol speelt. Het jaar 2019 stond in het teken van de inrichting van monitoringprocessen, onder meer op basis van data-analyse. APG verwacht hiermee de kwaliteit en de efficiëntie van fiscale processen verder te verbeteren.