Terug naar boven

Hoe we zelf verduurzamen

7.1

APG is streng in het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van partijen waarin we beleggen. Als we ons eigen bedrijf langs die meetlat leggen, moeten we constateren dat we nog wel het een en ander te verbeteren hebben. Daarom werken we nu aan een duurzaamheidsbeleid dat past bij ons bedrijf en waarover we verantwoording willen afleggen. Bij onze huisvesting houden we al rekening met duurzaamheid.

We kunnen niet alles van de ene op de andere dag veranderen, maar we hebben in 2019 stappen gezet. Zo is duurzaamheid vanaf 2019 een strategisch thema, wat betekent dat we in onze bedrijfsbeslissingen nadrukkelijk kijken naar de gevolgen daarvan voor mens, milieu en maatschappij. Dat past ook bij de afspraken die we in juli hebben gemaakt: zo’n 50 banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben toegezegd zich te houden aan de klimaatdoelen van het kabinet.

Om ons startpunt te bepalen, hebben we twee belangrijke kaders ingevuld: een benchmarkscore op de waarden waarmee APG externe organisaties beoordeelt en een nulmeting van de CO2-voetafdruk van onze organisatie.
Uit de benchmark zijn drie aandachtsgebieden gekomen waar APG het been moet bijtrekken: huisvesting en bedrijfsvoering, mobiliteit, diversiteit en inclusiviteit. De resultaten van de meting van de CO2-voetafdruk - toegelicht volgens de scope-indeling die het GreenHouseGas protocol onderkent - bevestigen dit beeld.


CO2-voetafdruk

  Totaal 2019 Totaal 2018
     
Scope 1: directe uitstoot 6.242 6.275
Scope 2: indirecte uitstoot 12.627 12.438
Scope 3: overige 3.628 4.084
Totaal in ton 22.497 22.797
     
     
 
 
 

De nulmeting is met de gegevens over 2018 uitgevoerd volgens de internationale marktstandaard GreenHouseGas protocol (GHG). De gegevens van de kantoren in New York en Hongkong en het datacenter Beek zijn niet in de metingen inbegrepen; dit gebeurt pas in 2020. De veronderstellingen zijn zo goed mogelijk (veelal voorzichtig) ingevuld. De veranderingen in 2019 die mogelijk impact hadden kunnen hebben, zoals de verkoop van Loyalis, de zorgcoördinatie voor Defensie en UWV-ICT, hebben ieder afzonderlijk geen gevolgen van betekenis. Ook geldt dat in 2019 een deel van de personeelsleden op een ander locatie is gehuisvest in verband met de lopende verbouwing van ons kantoorpand. Het is niet nodig de nulmeting daarmee aan te passen. De meting geeft ons een eerste beeld van waar we gericht op kunnen, willen en moeten sturen.

Het vermelde aantal in ton is bruto, dat wil zeggen voor verwerking van de afkoop van de CO2-uitstoot. Van onze uitstoot is 53% gerelateerd aan huisvesting en 47% aan mobiliteit. Voor zover beschikbaar en te vergelijken met peers valt op dat de totalen hoog zijn. Ook het aandeel huisvesting in het totaal is groot vergeleken bij dat van peers.

Ambitie

In september 2019 heeft de raad van bestuur besloten tot een hoge ambitie voor duurzaamheid in de bedrijfsvoering van APG en tot het concreet terugdringen van onze CO2-voetafdruk. De ambitie voor 2020 is om te voldoen aan de benchmark, dus de eisen die APG in de buitenwereld stelt aan de partijen waarin wordt belegd. In 2020 wordt een ambitie voor de lange termijn vastgesteld (2025 tot 2030). Om het doel dat voor 2020 is gesteld te bereiken, zijn er teams gevormd die per aandachtsgebied aan de slag gaan.

Mobiliteit

APG'ers reizen veel, tussen huis en kantoor en ook tussen de kantoren in Heerlen en Amsterdam, en internationaal. We willen ons mobiliteitsbeleid aanpassen, zodat onnodig reizen wordt voorkomen. Het autogebruik willen we terugdringen, onder andere door het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Ook gaan we de leasevloot verduurzamen. Daarnaast willen we het aantal vliegreizen verminderen. Targets en termijnen stellen we vast in 2020. Inmiddels hebben we ons aangesloten bij de coalitie Anders Reizen, die als gemeenschappelijke ambitie heeft de uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (peiljaar 2016).

Huisvesting

Onze kantoren willen we duurzamer maken. Als eerste stap brengen we in 2021 alle medewerkers uit de twee kantoren in Amsterdam onder in één volledig klimaatneutraal pand vlak bij station Sloterdijk. De verbouwing is gaande. Daarmee stellen we tegelijk de norm voor onze huisvesting in Heerlen: ook daar werken we toe naar een klimaatneutrale bewoning. Samen met de partners en leveranciers bekijken we mogelijkheden. Zo is in 2019 het kantoor in Heerlen met BREEAM - een duurzaamheidskeurmerk - beoordeeld, echter nog niet gecertificeerd. Ook is het verder benutten van de aansluiting op Mijnwater bekeken, niet alleen voor het koelen van ons datacenter, maar ook voor de verwarming en de koeling van het kantoorgebouw. In 2020 bekijken we of we onze duurzaamheidsambitie voor de inkoop van groene stroom naar boven kunnen bijstellen. Besloten is dat 2019 het laatste jaar is waarin we de CO2-uitstoot van ons energieverbruik afkopen en het daarmee gemoeide bedrag te besteden aan duurzame oplossingen, om daarmee uiteindelijk de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen.

Diversiteit & inclusie

APG vindt het belangrijk om met elkaar een diverse en een inclu­sieve cultuur te creëren waarin medewerkers zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. We beschouwen dit als onder­deel van ons duurzame beleid. Meer informatie over hoe we dit beleid invullen staat in het hoofdstuk 'Hoe we met elkaar werken'.

7.2 APG in de samenleving

Op verschillende manieren laat APG zich zien in de Nederlandse samenleving. We vinden dat dit past bij een maatschappelijke organisatie als de onze. We delen onze kennis, bijvoorbeeld op congressen, in de media en in overlegorganen. Ook steunen we nadrukkelijk projecten die ons na aan het hart liggen. We noemen enkele voorbeelden.

APG zet zich in voor sociaal contact met en tussen ouderen. Een van onze initiatieven is het ZilverUitje: op 12 februari boden we op het hoofdkantoor in Heerlen honderd ouderen uit de regio een middag met high tea en muziek aan. Ruim 30 APG medewerkers hebben hen in de watten gelegd. Op 19 november deden we hetzelfde in Amsterdam.

Ook met de Zilverlijn zetten we ons in voor ouderen. Dit initiatief van het Nationaal Ouderenfonds hebben we eind 2018 geadopteerd. De Zilverlijn is een gratis belservice voor eenzame ouderen. APG steunt deze lijn niet alleen financieel, ook voeren veel medewerkers wekelijks op vrijwillige basis gesprekken met deze ouderen.

In 2019 hebben we opnieuw de APG Summer Course georganiseerd. Dit is een bijeenkomst waarbij mensen van ‘buiten’ de bestuurders van onze pensioenfondsen inspireren met hun verhalen, successen en ambities. 

In juni deed APG mee aan de Global Entrepreneurship Summit in Den Haag. Op deze gerenommeerde top voor investeerders kwamen ongeveer 2.000 vertegenwoordigers van vooraanstaande ondernemingen af. Onder de deelnemers waren ook 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock en onze Nederlandse collega-organisatie PGGM. De spreker namens APG was Ronald Wuijster, de bestuursvoorzitter van APG Asset Management.

We hebben aangegeven dat we willen meewerken aan de verfraaiing van het Sloterdijk-gebied in Amsterdam. Hier staat ons kantoor dat momenteel verbouwd wordt en dat we in 2021 betrekken. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. We zijn bereid in het gebied te investeren, zodat het kan uitgroeien tot een gemengd gebied voor werken, wonen en recreëren. Te denken valt aan betere looproutes, smallere wegen en meer groen.

Elke maand doneren medewerkers van APG geld aan onze goede-doelenstichting SWAP. Dit jaar is er met de donaties verder gewerkt aan een educatiecentrum in Tanzania. De bouw startte in 2006 met één klaslokaaltje voor 40 kinderen, dat al snel overliep. Nu staat er een volledig complex. SWAP doneerde 10.000 euro voor het toiletgebouw. Een aantal APG-ers heeft meegewerkt aan de bouw.

In Roemenië heeft stichting SWAP meegewerkt aan de uitbreiding van Casa Kiwi, een opvanghuis voor verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen. Acht APG’ers staken in Roemenië de handen uit de mouwen.

In de tuin van ons kantoor in Heerlen is op 15 augustus het eerste Indiëmonument van Zuid-Limburg onthuld. Stichting Waringin wil met het monument jaarlijks alle slachtoffers herdenken van de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en die van de Onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. De locatie onderstreept de historische band tussen de Indische gemeenschap, Heerlen, SAIP, ABP en APG. De Limburgse mijnindustrie deed namelijk de meeste kennis op in voormalig Nederlands-Indië. APG voert in opdracht van ABP de administratie uit van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). Ook voerde APG bijzondere oorlogsslachtofferregelingen uit.