Terug naar boven

Hoe we waarde creëren

5.1

Samen met de pensioenfondsen bouwen we aan goede pensioenen, voor nu en in de toekomst. Het collectieve pensioenstelsel zoals we dat nu kennen is uniek. Het draagt bij aan de Nederlandse economie en helpt armoede onder ouderen te voorkomen.

We zijn er trots op dat we meewerken aan een pensioenstelsel dat opnieuw als beste van de wereld uit de bus is gekomen: in Nederland is het meeste geld per deelnemer beschikbaar voor pensioen, en gezamenlijk delen we risico's en kansen. Toch is in de samenleving het vertrouwen in het stelsel laag. We hebben te maken met een grote verwachtingskloof.

Veel van wat APG presteert, is niet direct in geld uit te drukken. Onze specialisten delen bijvoorbeeld hun kennis en ervaring, en daar heeft de hele maatschappij baat bij. We doen er binnen onze taken en verantwoordelijkheden ook alles aan om een goed pensioensysteem te behouden.

Ook onze beleggingen hebben grote invloed op de samenleving, in Nederland en ver daarbuiten. APG beheert momenteel ruim 538 miljard euro, bijna twee keer zo veel als de hele Nederlandse rijksoverheid jaarlijks uitgeeft. Wij beleggen dat pensioengeld in ondernemingen en projecten die later geld opleveren, maar die ook verantwoord zijn. Zo werken we aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is. Organisaties in binnen- en buitenland prijzen onze manier van verantwoord beleggen en volgen ons voorbeeld.

 

5.2 Onze stakeholders

We werken voor onze klanten: de pensioenfondsen en hun werkgevers en deelnemers. Daarnaast hebben we nog een aantal andere belangrijke stakeholders.

Stakeholderanalyse

We hebben onze belangrijkste stakeholders gevraagd naar hun belangen en behoeften. Deze hebben we verwerkt in onze strategie. We blijven met hen in gesprek over de materiële thema's. In ons waardecreatiemodel drukken we uit hoe we waarde creëren voor onze afzonderlijke stakeholders.

5.2.1

5.3 Ons hoger doel

We willen dat iedereen nu, straks en later een goed inkomen heeft. 'Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst' is ons hoger doel. Dat is wat ons drijft. We willen meer zijn dan een administratiekantoor of een belegger: voor ons gaan pensioenen over mensen van vlees en bloed, over hun levens. Wij zijn er om voor de deelnemer zekerheid voor de toekomst mogelijk te maken.

5.4 Waar we naartoe gaan

We willen voor alle deelnemers een zo goed mogelijk pensioen regelen. Daarvoor richten we ons op drie belangrijke elementen: hoe efficiënt we ons werk doen met een zo hoog mogelijke opbrengst, hoe we de band tussen de pensioenfondsen en de deelnemers versterken, en hoe we een zo goed mogelijke gids zijn in de pensioenwereld.

5.4.1 Lage kosten, hoge opbrengst, leefbare wereld

Ons streven is de pensioenwaarde te maximaliseren. De basis van ons werk is de goede service die we bieden aan de pensioenfondsen, hun deelnemers en de werkgevers. We worden gewaardeerd om de manier waarop we het ingelegde geld beleggen. We gaan dit verder uitbouwen en verbeteren. Omdat we zo veel mogelijk euro’s in de vorm van pensioenen willen kunnen uitkeren, letten we scherp op onze kosten. Daarnaast willen we dat onze beleggingen in aandelen, obligaties en projecten op de lange termijn veel opleveren. En dat de risico's aanvaardbaar zijn. Als toonaangevende belegger streven we naar een hogere opbrengst dan het gemiddelde in de markt. Bovendien zetten we ons in voor een leefbare wereld. Daarom beleggen we waar we kunnen in projecten en ondernemingen die meehelpen om de samenleving mooier en beter te maken. Want wat heb je aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden? We kunnen uiteraard niet aan alle partijen onze wil opleggen, maar we hebben wel degelijk invloed, omdat we enorme bedragen in beheer hebben: de inleg van miljoenen pensioendeelnemers.

5.4.2 Sterke pensioenfondsen

APG werkt momenteel voor acht pensioenfondsen, hun deelnemers en de werkgevers. Wij staan ten dienste van hen. De pensioenfondsen willen aansluiten bij de wensen van hun deelnemers. Dat vormt hun identiteit en bepaalt hun keuzes. Wij zetten de fondsen in hun kracht met onze kennis en expertise en met klantgerichte adviezen. Zo helpen we om de band tussen de fondsen en de deelnemers en werkgevers te intensiveren met allerlei communicatieoplossingen zoals websites en apps. Maar ook in ons Klant Contact Center (KCC) praten we namens de fondsen met hun deelnemers en proberen we op een heldere manier antwoord te geven op hun vragen. Zeker in een wereld die steeds ingewikkelder wordt en waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is goed communiceren essentieel, evenals wederzijds vertrouwen.

5.4.3 De vertrouwde gids

De pensioenwereld is ingewikkeld. In de media is er veel aan­dacht voor en ook de politiek doet er uitspraken over. In het bijzonder gaat het om dreigende verlagingen van de pen­sioenen, om de vraag of de dekkingsgraden hoog genoeg zijn en om naderende veranderingen in de contracten. Dat zijn ingewikkelde zaken. Ook gaat er voor deelnemers waarschijnlijk iets wezenlijks veranderen: waar voor hen veel nu grotendeels vastligt, verwachten we dat ze in de toekomst zelf meer keuzes moeten gaan maken over hun inkomen of pensioen nu en later. In deze complexe situatie vinden we het belangrijk dat de deel­nemers en de werkgevers goed worden geïnformeerd. Dat hen beter en duidelijker dan ooit wordt uitgelegd wat er speelt en wat de gevolgen voor hen zijn of kunnen zijn. Ook dat zien we als een van onze belangrijkste taken: wij zijn de vertrouwde gids, die als doel heeft om iedereen bewust te maken van de huidige situatie en van wat mogelijke veranderingen kunnen betekenen.

5.5 Een eigen gezicht

APG wil het verschil maken door een betrokken organisatie te zijn met een eigen gezicht. We gaan onszelf duidelijker laten zien aan de pensioenfondsen, hun deelnemers en de samenleving als geheel. We tonen de buitenwereld welke kennis we in huis hebben en hoe we daarmee een maatschappelijk geluid kunnen laten horen vanuit technisch onderbouwde standpunten. Wij willen in samenwerking met en aanvullend op de pensioenfondsen de partij zijn waar mensen kunnen aankloppen voor heldere informatie over hun inkomen nu, straks en later.


Hiervoor is het van belang om te weten hoe bekend APG is in de samenleving en hoe er naar ons wordt gekeken. Sinds medio 2018 meten we daarom onze reputatie via de RepTrak-methodiek van het Reputation Institute (RI). APG heeft over 2019 een bekendheid in Nederland van 17% en een hoge reputatiescore (70,7). Onder de mensen die APG zeer goed kennen, heeft APG een sterkere reputatiescore. Op Producten & Diensten en op Werkomgeving (gelijkheid, belonen en betrokkenheid) krijgt APG de hoogste score. De laagste score is op Innovatie, maar wel met een bovengemiddelde score. Governance (ethisch handelen, eerlijk zaken doen en transparantie) wordt gezien als de belangrijkste reputatiedriver voor APG. APG scoort hierop ruim 5 punten meer dan de financiële sector.

5.5.1 Gezonde basis

We beseffen dat dit allemaal alleen maar kan als we onze basis op orde hebben. Die bestaat uit een aantal factoren. Allereerst kunnen we onze beloften alleen nakomen als we de beste mensen in de juiste functies hebben. Zonder tevreden en trotse medewerkers kunnen we weinig. Daarom steken we veel energie in APG als fijne werkplek ('a great place to work') en steunen we onze medewerkers als ze op een andere plek willen werken of bepaalde opleidingen willen volgen. Verder is het belangrijk dat we alle data optimaal gebruiken, met de modernste en veiligste IT. We beschikken over robuuste bron­systemen voor de pensioenuitvoering en de beleggingen, die ons ook in een steeds complexere omgeving helpen om ons verder te ontwikkelen. Omdat we ambiëren een vertrouwde gids te zijn, is het van belang dat onze data van hoge kwaliteit zijn en dat we in staat zijn deze flexibel ter beschikking te stellen.

APG is een financieel gezonde organisatie. We richten ons niet op winstmaximalisatie, maar op een rendement dat past bij de maatschappelijke organisatie die we zijn. 

Integrale sturing 

We besturen onze organisatie op een integrale manier om de beoogde waarde te creëren voor onze stakeholders. Het maatschappelijk belang en dat van stakeholders geeft richting aan onze strategie, de bijbehorende kansen en risico's en de manier waarop we onze voortgang meten. De onderlinge samenhang is weergegeven in de connectiviteitsmatrix, die in de bijlage Over dit Verslag is opgenomen.